Bil er en flott oppfinnelse. Bil har gjort oss mobile, vi kommer oss rundt med bil til arbeid og fritid, fest og alvor, som er kjempebra.

Men biler i store mengder skaper som kjent problemer.

Mer enn 2,8 millioner personbiler er registrert i Norge. 300.000 av disse er el-biler. Myndighetene mener at innen 2025 skal alle bensin- og dieselbiler være erstattet med el-biler. Akkurat dette tror vel ikke alle på.

Norges befolkning er nå 5,4 millioner mennesker. Om bare 30 år, i 2050, er ifølge offentlige prognoser innbyggertallet et sted mellom 6-8 millioner.

I Norge er det altså noe mer enn 510 personbiler per 1.000 innbyggere, i Bærum kommune 830 personbiler per 1.000.

Om myndighetene får det som de vil, så stiger personbiltallet i Norge opp mot 4-5 millioner i år 2050. Dette blir en realitet, for myndighetene vil bygge ut motorveier og infrastruktur for å gjøre plass; 2-felts veier blir 4-felts. Når disse er fulle av el-biler så bygges 6-felts motorveier, mv. Gjennom boligområder (som E18 Bærum), gjennom verneverdige våtmarker (som Lågendeltaet ved Lillehammer), gjennom skog og over dyrket mark. Og el-biler subsidieres; de slipper unna avgifter. I fjor kostet det oss andre skatteytere 19,2 milliarder kroner. Du kan selv regne ut hva det vil koste å subsidiere 4-5 millioner el-biler, slik elbilforeningen vil.

Ta et kort blikk ut i verden; i Kina, med over 1,4 milliarder mennesker, er det 20 personbiler per 1.000 innbyggere. I India, som også nærmer seg 1,4 milliarder mennesker, er det 10 biler per 1.000 innbyggere. Totalt lever det 7,8 milliarder mennesker på jorden, i 2050 vil tallet være 9,7 milliarder. Med for eksempel 500 biler per 1.000 innbyggere i hele verden, blir det «uhorvelig mange» biler og stort trykk på ressursene, byer og bygder, klima og miljø. I dag er det 1.000.000.000 personbiler i verden. Sannsynligvis litt vanskelig å tenke seg at alle land får 400-500 biler per 1.000 innbyggere, men det er dit alle strever for å komme. Rike og hjertegode Norge går foran og viser vei til «lykke».

I tillegg til de 4-5 millioner egne el-biler som vil rulle på norske veier, vil landet vårt ganske sikkert i perioder få besøk av europeiske bilturister i uhorvelig store mengder.

Myndighetene forteller oss at el-biler skal være med å redde miljø og klima. Det kan se fint ut nå, at el-biler i livsløpet sitt (produksjon og drift) «bare» slipper ut halve CO2-mengden i forhold til bensin/diesel. Men i mine øyne vil «vinningen gå opp i spinningen» og vel så det, når hundrevis av nye kilometer bred motorvei skal bygges, med betongkonstruksjoner og bruer, parkeringsområder og hus, nye el-anlegg, kraftanlegg og kraftlinjer, anleggsdrift og vedlikehold, rasering av skog og jord, og så videre. Alt dette er verken miljø- eller klimavennlig, selv om «rene» biler skal rulle rundt.

At biltrafikk og motorveier generelt skaper barrierer mellom folk, barrierer mellom dyr, produserer svevestøv, støy og ulykker har også veldig mye med miljø og klima å gjøre.

Det er fint i en del sammenhenger å uttrykke fremtidstro, kjære politiker og etatsleder, vise handlekraft og optimisme overfor velgerne. Men det er heller ikke noe nederlag å se virkeligheten i øynene når det gjelder dette temaet. Det går faktisk an å gjøre ting annerledes med hensyn til trafikkavvikling.