Det er forslaget til rettshjelpssatser i det nylig framlagte statsbudsjettet som opprører jurister lokalt og over det ganske land.

– I dag får de som tar fri rettshjelpssaker 1085 kroner i timen, mens det offentlige ofte betaler sine advokater mellom 1500 og 1700 kroner i timen i de samme sakene. I tillegg halverte regjeringen i 2016 satsen for reisegodtgjørelse slik at advokater ikke lenger får full betaling når de reiser til klienter i fengsel, eller til for eksempel barn som skal avhøres på barnehus. Rettshjelpssatsen har over år ikke fulgt lønns- og prisstigningen. I budsjettet denne gang er det foreslått å øke satsen med to prosent. Noe som utgjør en realøkonomisk nedgang, sier advokat Elna Holbye, som koordinerte aksjonen ved tinghuset i Sarpsborg.

Feil å reversere domstolsreformen

Svekker rettssikkerheten til de svake

Det er dog ikke innholdet egen lommebok Holbye og hennes kollegaer er mest bekymret for. På sikt frykter advokatene at rettssikkerheten til de svakeste gruppene vil bli svekket. Det er blant disse gruppene vi finner dem som har rett til å få oppnevnt en advokat for å ivareta sine interesser. Det kan være psykisk syke, barn- og ungdom i overgrepssaker, foreldre i barnevernssaker og tiltalte og ofre i straffesaker.

– At deres interesser blir ivaretatt under rettergangen utgjør selve kjernen i borgernes rettssikkerhet. Nå ser vi blant annet at det begynner å bli vanskelig å rekruttere nyutdannede advokater til å ta jobber som forsvarere og til oppdrag i saker hvor det er fri rettshjelp. Det er jo til å forstå all den tid det er langt mer økonomisk lønnsomt å ta andre advokatoppdrag. Men dette vil dessverre også kunne svekke rettssikkerheten, forklarer Holbye til bifallende nikk fra blant andre kollegaene Per Bjørge og Gaute Nilsen.

– Nylig representerte jeg en klient i en erstatningssak der motparten var kommunen. Motparten valgte da å søke advokatbistand hos et kontor i Oslo som har spesialisert seg på det aktuelle saksområdet. Salæret var det firedoble av satsen for fri rettshjelp. Hvilket er en god illustrasjon på det vi her snakker om, mener samme Holbye.

Forhandlingsrett

Rent konkret har Advokatforeningen følgende krav:

– Det er å få forhandlingsrett om rettshjelpssatsen og stykkprisene. En bærekraftig rettshjelpspraksis og reversering av kuttet i fraværsgodtgjørelsen på tjenestereiser, avslutter Elna Holbye. Som altså koordinerte onsdagens markering ved tinghuset i Sarpsborg.

Det er for øvrig advokat Lars Winsvold som er leder av Østfold og Follo krets av Advokatforeningen.

Streiken blant forsvarerne i Høyesterett gjelder ikke allerede berammede, men nye berammelser fra og med onsdag tirsdag denne uka.

Lokale advokater støtter nasjonalt rettshjelp-opprør