Andelen nordmenn som oppgir at de sliter med psykiske helseplager er større enn noen gang. Åpenheten i samfunnet har økt, og stadig flere forteller om psykiske problemer og en hverdag preget av stress og press. Altfor mange trenger hjelp uten å få det.

Som mangeårig politiker med erfaring fra både kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå og med stort engasjement for helsefeltet, er jeg spesielt fornøyd med at Viken Høyre tar denne utviklingen på alvor og vil jobbe målrettet for at alle skal få en bedre psykisk helse.

Resolusjonen om psykisk helse som ble fremmet av ungdomsorganisasjonen og som ble vedtatt på Viken Høyre sitt første årsmøte er et godt eksempel.

I likhet med vår regjering, har Viken Høyre som ambisjon å bidra til at tilbudet til de mest utsatte, særlig innen rus og psykisk helse, fortsatt styrkes. Vi mener at barn og unges psykiske helse trenger et løft gjennom blant annet bedre samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, skolehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Innsatsen må settes inn tidligst mulig for dem som sliter med psykiske problemer. Derfor vil Viken Høyre jobbe for at det opprettes helsestasjoner for gutter i de største byene og for at terskelen for å komme til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) blir lavere.

Hjelpen må være tilgjengelig i den enkelte sitt nærmiljø. Mobbing og sosial isolasjon blant barn, unge og voksne kan føre til psykiske problemer. Viken Høyre mener at dette kan forhindres ved at elevene har lett tilgang til både helsesykepleier og psykolog.

Høyre i regjering har bevilget midler til styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten, men det er til lite hjelp dersom kommunene prioriterer midlene til andre tiltak.

Å bli student er å starte en ny fase i livet. Mange opplever overgangen fra skolehverdagen til studiehverdagen som vanskelig. Å bli student er for mange en spennende erfaring, men det kan også være en stor utfordring.

 

En undersøkelse gjennomført i 2018 viser at mer enn 1 av 4 studenter sliter psykisk. Like mange sliter med ensomhet. Mange av disse er studenter med mindre psykiske helseplager som har behov for noen å snakke med heller enn profesjonell psykologhjelp. Flere må derfor få hjelp tidlig og det må utvikles et større mangfold av behandlingstilbud for psykisk helse.

Viken Høyre vil blant annet jobbe for at det etableres lett tilgjengelige drop-in-tjenester i nærheten av studiestedet for studenter som sliter psykisk, for at alle universiteter og høyskoler tilbyr frivillige kurs om psykisk helse og stressmestring, og for at tilgangen til informasjon om allerede eksisterende tilbud knyttet til psykisk helse styrkes.

God helse, fysisk og psykisk er viktig for å ha god livskvalitet, og for å mestre hverdag, skole og jobb. Sammen med Viken Høyre vil jeg arbeide for at de som sliter med psykiske helseplager skal få hjelp når de trenger det.