I et leserbrev i Sarpsborg Arbeiderblad i sommer skrev stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Nils Kristen Sandtrøen, at arbeid ofte er den beste medisin, før han lovet en jobbgaranti for unge uføre.

Likevel har Ap stemt mot endringer som har arbeidsrettet sosiale ytelser slik at spesielt unge ikke havner i et liv i utenforskap.

I tillegg kan ikke Ap garantere for den såkalte jobbgarantien.

Nettopp fordi arbeid ofte er den beste medisin har Nav hatt en forsterket innsats for å få unge inn i arbeid eller aktivitet under hele Solberg-regjeringen. Og selv om for mange fortsatt står utenfor arbeidslivet generelt, begynner tiltakene å gi resultater.

Innføring av fraværsgrensen gjør at færre faller fra og flere fullfører videregående. Ap stemte mot.

Innføring av aktivitetsplikt for unge under 30 år som mottar sosialhjelp bidrar til at færre unge havner i sosialhjelpsfella. Ap stemte mot.

Ordningen for dagpenger ved arbeidsledighet har blitt mer arbeidsrettet. Ap stemte mot.

Ordningen for arbeidsavklaringspenger (AAP) har blitt kalt et rullebånd ut av arbeidslivet, og har derfor blitt endret i to omganger. Eksempelvis viste det seg at unge som aldri hadde vært i jobb faktisk hadde mer i inntekt på AAP enn jevnaldrende som jobbet, studerte eller var lærlinger.

Systemet premierte dermed utenforskap. Derfor ble AAP for unge under 24 år redusert for å harmonisere denne med andre tiltak og hele innsparingen tilbakeført til Nav for å gi raskere og tettere oppfølging. Ap stemte mot.

I tillegg er det gjort generelle endringer som er bra for alle som står utenfor arbeidslivet, uavhengig av alder. AMO-kurs som ikke førte til formell kvalifisering er redusert for å prioritere mer arbeidsretta tiltak. Bruken av lønnstilskudd for å redusere arbeidsgivers risiko ved ansettelser har økt.

Flere Nav-kontorer tilbyr bedre oppfølging for å koordinere helse- og arbeidsrettet bistand til unge og andre som sliter med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer og eventuelt rus.

Å hjelpe unge uføre og andre grupper med sammensatte problemer inn i eller tilbake til arbeid krever flere svar enn en såkalt jobbgaranti der norske kommuner skal ansette unge uføre for å løse oppgaver i kommunal regi. Hvilke oppgaver dette er, som i dag ikke løses gjennom ordinært arbeid eller eksisterende tiltak, klarer ikke Ap svare på.

På direkte spørsmål om jobbgarantien til Ap-byrådet i Oslo, svarte Ap at garantien ikke er en garanti om jobb, men at «kommunen vil være den viktigste aktøren for å sikre at de unge voksne opplever at de får gode muligheter for jobb og skole».

Det skulle da bare mangle.

Den beste vi kan gjøre er å skape mer og inkludere flere i arbeid, gjennom en politikk som bidrar til å skape de arbeidsplassene unge skal inkluderes i, og en tett, god og treffsikker oppfølging gjennom regjeringens inkluderingsdugnad.

Vi er enige om at antall unge utenfor arbeid eller aktivitet er for høy. Men sist Arbeiderpartiet satt i regjering innførte de en ventetidsgaranti som aldri ble innfridd, en kreftgaranti som ikke ga resultater og en verdighetsgaranti uten innhold.

Det siste unge som sliter trenger er en tom jobbgaranti fra Ap.