Den offentlige forvaltning har over tid utviklet seg i en gal retning. Markedsinspirerte styringsprinsipper som New Public Management (NPM), har medført detaljstyring, økt byråkrati, krav om effektivisering og et rapporteringsvelde.

Grunnleggende velferdstjenester er ikke markeds- og konkurranseutsatt produksjon. Vi må få slutt på at vår velferdsstat styres på markedsmekanismer som på ingen måte hører hjemme i offentlig sektor. Vi må bort fra importerte ledelsesmodeller, og misforstått mål- og resultatstyring. Dette hindrer ansatte i velferdsstatens tjenester i å gjøre jobben sin på en tillitsfull, faglig og god måte.

Les også

– Vi trenger en regjering med Arbeiderpartiet!

Det offentlige skal være gullstandarden i arbeidslivet vårt, og tjenestene vi tilbyr skal være av den beste kvalitet. Vi trenger ny arbeidsgiverpolitikk i offentlig virksomhet og tillitsreformen vil derfor være en av de aller viktigste reformene for en Ap-ledet regjering fra 2021.

Vi får bedre velferdstjenester og tettere kontakt mellom de som mottar tjenester og de som yter dem, dersom de ansatte får mer tid og tillit til å gi hjelp og møte deres behov. Folk på jobb i offentlig sektor har mye å være stolte av. De står på hver dag for fellesskapet, og under koronakrisen har de ansatte i helsesektoren vist hvor viktige de er for velferdsstaten! Likevel er det i dag mange ansatte i velferdstjenestene som blir pålagt å bruke utallige timer på papirarbeid, kontrollrutiner og på å rapportere den samme informasjonen flere ganger. Dette er timer som kunne vært brukt på å yte tjenester, gi omsorg og behandling.

Vi må ta interesseorganisasjonene, de tillitsvalgte og ledelsen i store offentlige virksomheter med på en forpliktende prosess om hvordan tillitsreformen kan utformes på det enkelte tjenesteområde, som for eksempel sykehus, sykehjem, hjemmetjenester, bo- og servicesentre og så videre.

Vi vil styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, både i staten og i kommunene. Partssamarbeid må bli en viktig del av jobben til ledere på alle nivåer i offentlig sektor. Det er en forutsetning for å kunne lykkes med tillitsreformen.

Vi må bruke teknologi som verktøy i tjenesteutvikling og sørge for at store IKT-prosjekter i offentlig sektor styres bedre, i god dialog med ansatte og de som mottar tjenester, og ved å bygge opp kompetanse i egen organisasjon fremfor å kjøpe dyre konsulenttjenester.

Les også

– Den sirkulære økonomien er framtida!

Før kalte vi de som bor på sykehjem for beboere, nå omtales de som brukere av ulike tjenester. Folk som mottar helse- og omsorgstjenester blir nærmest omtalt som en byrde for samfunnet, fordi de måles i kostnader. New Public Management har medført at våre velferdstjenester er blitt markeds- og konkurranseutsatt tjenesteproduksjon. Det vil vi ha slutt på! Med Arbeiderpartiet i regjering vil vi innføre tillitsreformen i den kommende stortingsperioden.

Gjennom tillit og dialog med dem som mottar tjenester, pårørende, ansatte og tillitsvalgte skal vi arbeide for å realisere tillitsreformen. Slik vil vi sikre at våre dyktige ansatte kan bruke mer tid på helse og omsorgstjenester, fremfor å bruke tid på rapportering og misforstått mål- og resultatstyring.