Vi i Rødt reagerer på at du som representant for et stort og kommersielt selskap dytter de små og ideelle barnehagene foran deg ved å kalle alle barnehager som ikke er kommunale for private barnehager. For det er nemlig slik at de som sliter økonomisk gjerne er de små og ideelle barnehagene som bidrar til mangfold, ikke de kommersielle barnehagene som er del av et stort konsern og har stordriftsfordeler som for eksempel Barnehagenett.

Så for ordens skyld, de private barnehagene kan deles i to grupper:

  • De ideelle og enkeltstående barnehagene som får tommelen opp av oss
  • De kommersielle som prøver å tjene mest mulig penger på våre barn

Som vi har skrevet tidligere så er det mange måter de kommersielle tjener penger på, og det som har vært den mest populære måten er lav bemanning. Vi har snakket med barnehageansatte i privat sektor som ikke orker tanken på å ta ut en egenmelding når man er syk, fordi de vet at sjefen ikke setter inn vikar. Og de vet at kollegene får alt for mye å gjøre og barna for lite oppmerksomhet.

Vi vil at man skal kunne være hjemme når man er syk og at det blir satt inn vikar ved sykdom. De samme barnehageansatte gråter på jobb fordi det er så knappe ressurser at det oppleves at ressursene for å kunne ivareta barna godt nok, og se barna individuelt, for det er ikke penger til driften. Sykefraværet i barnehager er skyhøyt, noe som legges på arbeidsforholdene, med for høyt arbeidspress. Dette gjelder ikke kun i kommersielle barnehager, men i kommersielle barnehager hentes det ut penger via utbytte eller på andre måter.

Tilstanden ville vært bedre dersom disse pengene ble brukt på blant annet bedre bemanning fremfor berikelse av eiere.

Heger skriver at «vi kan lese i Sarpsborg Arbeiderblad hvert år, nærmest rituelt i forbindelse med fremlegging av Sarpsborg kommunes budsjetter, at de små kommunale barnehagene skal legges ned for å skape en mer driftseffektiv barnehagedrift - med mål om å kutte i tilskudd til de private barnehagene».

Her har ikke Heger satt seg godt nok inn i Rødt sin politikk, for vi kjemper for de små barnehagene. Vi prøver å finne penger i budsjettet for videre drift, vi er for små og lokale barnehager, og vil i vårt budsjettforslag for 2021-2024 sette av midler til dette.

Det er også resten av posisjonen i kommunen enig i, så en nedleggelse av Varteig barnehage er heldigvis ikke aktuelt.

Over til lønn og pensjon: Vi synes at 100 prosent av de ansatte bør få tariff, 95 prosent er rett og slett ikke godt nok. Og pensjonene kan ikke sammenlignes, en privat pensjonsavtale gjelder i 10 år etter at man har «gått av», en offentlig pensjon varer livet ut. Disse pensjonsavtalene er dessverre ikke sammenlignbare, det blir barneskirenn mot Northug! Det er godt dokumentert at de kommersielle barnehagene har fått mer pensjonstilskudd enn de har benyttet på pensjon i mange år.

Det er ingen forskning som viser at kommersiell drift gir dårligere kvalitet, men det er altså heller ikke noe som tyder på at kommersiell drift gir bedre kvalitet. Ifølge en systematisk gjennomgang av svenske og danske erfaringer med markeder for velferdstjenester, er det «ingen generelle beviser for at konkurranse fra private gir økt kostnadseffektivitet eller økt tjenestekvalitet».

Les også

– La oss snakke om sunn fornuft, Rødt Sarpsborg

Det vi derimot vet er at private barnehager systematisk har lavere bemanning - de sparer penger på å ha større barnegrupper. Forskning viser at noe av det viktigste for gode barnehager er høy kompetanse hos ansatte, høy voksentetthet og små barnegrupper. Mange barn per voksen reduserer kvaliteten. Det ikke er noe som tyder på at kommersiell drift gir bedre tjenester, men de mange bakdelene er godt dokumenterte. Dermed er spørsmålet hva de kommersielle aktørene faktisk tilfører sektoren.

Rapporten til Agenda Kaupang er totalt misvisende. Det er mulige teoretiske innsparinger. De har ikke sett på reelle kostnader for barnehagene. Hvis det offentlige skal «spare» penger, må det bety at de private driver billigere og får lavere tilskudd enn de kommunale. Det gjør de ikke. Tvert imot er det driftsutgiftene i de kommunale barnehagene som danner grunnlaget for tilskudd til de private.

I tarifforhandlinger mellom Oslo kommune og forbunda gis det i tillegg til oppjustering av rammer, generelle tillegg og endringer i de enkelte paragrafer en «pott» som fordeles ut til fagforeningene. Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo, og tidligere de lokale foreningene i bydeler og etater fordeler denne potten til de ansatte etter varierende kriterier.

Les også

Ideologisk tåke - eller sunn fornuft?

Konsekvensen er litt uoversiktlig, men generelt blir dette gitt til spesielle grupper som ligger etter, gode foreninger prioriterer gjerne de lavest lønte, som assistenter og fagarbeidere i barnehagene. Så om minstelønna kan være lik i private og kommunale barnehager, vil gjennomsnittslønna i kommunale ligge godt over.

Barnehagesektoren befinner seg i en vond spiral preget av liten kontroll over pengeflyten, der mange kommuner må effektivisere det de makter for å kunne gi minst mulig penger til de private barnehagene, fordi kommersielle aktører skal tjene penger på driften. Det blir nærmest en konkurranse om å drifte barnehagene mest mulig effektivt for å spare seg til fant eller berike seg.

Dessverre straffer effektiviseringen kun ideelle og enkeltstående private barnehager, ikke kreative og store kommersielle aktører. Det fører til salg og nedleggelser, sånn at de største kjedene vokser. Lovverket gir ikke kommunen anledning til å gjøre skjønnsmessige vurderinger om ekstra tilskudd til små barnehager. De kommersielle kjedene vil hevde at dette er forskjellsbehandling.

Les også

– På tide å komme ut av den ideologiske tåka!

Utviklingen vi ser nå bekymrer oss, med utenlandske oppkjøpsfond og eiendomsselskaper som nye aktører. I en sektor der det allerede finnes søkkrike eiere, noe som bekrefter hvor lønnsomt det er å spekulere i barnehagedrift. Barnehage skal ikke være butikk! Vi må sikre at fellesskapets penger og foreldrebetaling går til barna og ikke til profitt for kommersielle aktører. Hvis dette er å ha en ideologisk tilnærming til barnehagedebatten, slik Heger hevder, så lever vi godt med det.

Vi ser tydelig at det er lite sannsynlig at Eva Heger og Rødt blir enige i denne saken, men vi ønsker uansett å takke for en god og saklig debatt. Dette er en viktig del av demokratiet, med fri meningsutveksling.

Sarpsborg Arbeiderblad fortjener også ros for å ha lagt ut innleggene åpent på nett, slik at alle uavhengig av om de har abonnement har kunnet lese dem.

Les også

– Hvorfor skal noen tjene seg rike på våre barn?