En av de aller største samferdselssatsingene i Norge for tiden er utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet for å realisere raskere reiser og flere avganger mellom byområdene. Til nå er det brukt om lag 75 milliarder kroner på dette. Før påske legger regjeringen frem forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033 (NTP), og InterCity kommer fortsatt til å være en storsatsing i denne planen.

I første seksårsperiode er det satt av hele 43 milliarder kroner til utbygging på de tre InterCity-strekningene vi har i dag. Dette skal først og fremst gjøre det mulig å ferdigstille sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Moss.

Dessverre har flere av InterCity-prosjektene blitt rammet av vesentlige kostnadsøkninger, enten under planlegging eller under bygging. For eksempel har videre planlegging og avdekking av mer krevende grunnforhold ført til at kostnaden for å bygge ut strekningen Råde-Sarpsborg har steget fra om lag 12 til 40 milliarder kroner. En konsekvens av dette er at det i løpet av de neste 12 årene ikke er mulig å bygge ut InterCity-strekningene i tråd med de opprinnelige planene innenfor realistiske økonomiske rammer. Dagens kostnad for å bygge ut strekninger som allerede ikke er påbegynt, er anslått til å koste om lag 125 milliarder kroner.

Regjeringens ambisjon om å realisere et bedre togtilbud til Halden, Skien og Lillehammer står likevel ved lag. I stedet for å bygge sammenhengende dobbeltspor helt ut, foreslår vi derfor et optimalisert InterCity-konsept. Dette innebærer at vi ser på hvilke investeringer som er nødvendige for å gi de reisende et bedre tilbud gjennom kortere reisetid og øke avgangsfrekvensen, uten at det bygges sammenhengende dobbeltspor. Det er et betydelig potensial for å redusere utbyggingskostnadene, samtidig som togtilbudet forbedres fra dagens situasjon.

På Dovrebanen og Østfoldbanen skal Bane NOR se grundigere på hvilke tiltak som er nødvendige for å realisere bedre rutetilbud mot Lillehammer og Halden. På Vestfoldbanen er dobbeltsporet på strekningen Stokke-Sandefjord vurdert som et optimalisert prosjekt. Dette gir en dobling i avgangsfrekvensen mellom Tønsberg og Skien, mot en tredjedel av kostnadene for full utbygging. Utbyggingen skal starte mot slutten av første seksårsperiode. Sammen med ferdigstilling av prosjektene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen vil reisetiden mellom Oslo og Skien bli redusert med 15-20 minutter sammenliknet med i dag.

Les også

– Det kan nok fortsatt ligge noen «skjær i sjøen» med høyhastighetsbane

Jeg kan absolutt forstå at lokalpolitikere, innbyggere og næringsliv flere steder er skuffet som følge av at regjeringen foreslår en mindre utbygging. Grunnen til det er at forutsetningene for sammenhengende InterCity-utbygging har blitt endret. Det har blitt mye dyrere. I ny NTP har vi derfor valgt å prioritere tiltak det er realistisk å gjennomføre – til beste for de reisende.

Når Stortinget har behandlet NTP denne våren, ser jeg frem til å ha videre dialog med fylkene og byene som IC-strekningene går gjennom. Flere av byene har brukt mye tid og ressurser på å forberede byene på en utbygging som nå ikke vil komme i overskuelig fremtid.

Les også

Honnør til Sarpsborg-politikerne for enighet om høyhastighetsbane

Les også

En styrt nedprioritering av jernbanen?

Les også

En ambisiøs og realistisk transportplan