Halvparten av bedriftslederne ser nye forretningsmuligheter i «det grønne skiftet». Men nesten like mange opplever at det offentlige ikke etterspør klimavennlige løsninger.

Det viser en undersøkelse NHO nylig gjennomførte blant sine medlemmer. Samtidig viser undersøkelsen at halvparten av bedriftene har gjort investeringer som bidrar til å redusere bedriftens klimautslipp.

69 prosent av lederne i Viken og 74 prosent av lederne i Oslo svarer at det er svært viktig eller ganske viktig at det offentlige stiller krav til klimavennlige løsninger i sine innkjøp, for at næringslivet skal ha incentiv og muligheter til å utvikle de klimavennlige løsningene. Da er det alarmerende at fire av ti svarer at de ikke opplever at det offentlige etterspør klimavennlige løsninger.

Les også

Sarpsborg vokser - trenger flere tog!

Vi har heldigvis noen gode eksempler i vår region på at det offentlige stiller slike krav. Her er to eksempler:

Viken fylkeskommune er nå ute med en kontrakt for asfaltering av fylkesveier. Over 40.000 tonn asfalt skal ut på fylkesveiene på Romerike og 186.695 kvadratmeter asfalt skal freses opp. I denne kontrakten er det CO2-vekting og andre tildelingskriterier og ikke bare laveste pris som etterspørres.

Les også

Ungdom frykter de får det tøffere enn foreldrene

Oslo kommune skjerper kravene til fossilfrie byggeplasser. Byrådet krever fossilfrie bygge- og anleggsplasser i alle nye reguleringer, noe som betyr at både private og statlige prosjekter omfattes av disse miljøkravene. Statlig eide og private selskaper står for 80 prosent av byggeplassene i hovedstaden, derfor vil det ha stor betydning for å få ned klimagassutslippene fra bygg- og anleggssektoren.

Koronakrisen har eskalert takten og viljen til å gjøre noe med klimakrisen. Både EU og Norge har brukt krisepakkene til å stimulere det grønne skiftet, og endringene kommer raskere enn noen gang. Nå er det en voldsom mobilisering i EU, de har skjerpet klimamålet sitt til 55 prosent og gjør mye for å få fart på klimaomstillingen. Skal Norge ha mulighet til å ta en del av denne veksten, må vi tilpasse oss dette taktskiftet og gripe alle mulighetene som er der. De store bedriftene er mer optimistiske og har bedre tro på har tro på de grønne forretningsmulighetene enn de små og mellomstore bedriftene i vår undersøkelse. De små bedriftene trenger noen store lokomotiver som går foran.

Les også

Godt nytt smittefritt år!

Borregaard er et slikt lokomotiv. De produserer bærekraftige produkter som setter minimalt med klimaavtrykk. Nettopp derfor har de også fått anerkjennelse for sitt lederskap innen bærekraft gjennom en plass på miljøorganisasjonen CDPs prestisjetunge A-liste for klimaendringer i 2020 - for tredje år på rad.

NHO har som ambisjon å nå 50 prosent utslippskutt innen 2030, og vi skulle gjerne sett at regjeringen i sin klimamelding var like ambisiøs på bedriftenes vegne. Med «Langskip» tok regjeringen et stort steg i riktig retning innen CO2-fangst og lagring. For å innfri klimaforpliktelsen for 2030 må begge fangstprosjektene gjennomføres - også Fortum Oslo Varme.

Les også

Avgiftsreduksjonene er en gladnyhet!

Transport er Norges største utslippssektor, og ikke omfattet av EUs kvotesystem. Næringstransport står for to tredjedeler av transportutslippene, og har en lengre vei å gå mot lav- og nullutslipp en personbilene. Dette er årsaken til NHOs iherdige arbeid for etablering av en miljøavtale med CO2-fond for næringslivets transporter. CO2-fond må opp på bordet igjen i behandlingen av klimameldingen.

Næringslivet trenger forutsigbarhet, og for at de skal tørre å investere er det viktig at rammevilkår ikke plutselig forandres av vekslende politiske flertall. Elbil-politikken har vist at dette har gitt resultater over tid, fordi ulike regjeringer har videreført politikken. NHO mener vi trenger et bredt forlik om regjeringens klimaplan slik at grunnprinsippene blir videreført selv om det skulle bli regjeringsskifte etter høstens valg.

Les også

Grip muligheten - få ned avgiftene!

Verden er i endring, klima- og energiomstillingen setter fart. Tiåret frem mot 2030 vil bli svært avgjørende. NHO ønsker å ta en tydeligere rolle i dette arbeidet, både som endringsagent overfor våre medlemsbedrifter, og ikke minst overfor myndighetene for å få på plass gode rammebetingelser, tiltak og virkemidler som styrker bedriftene i denne omstillingen.

Når bærekraft er god business, vil den grønne omstillingen skje raskt.

Les også

Ingen grenser for areal og transport i vår region

Les også

– Regjeringen må se på de norske avgiftene

Les også

Sammen for fremtidens næringsliv

Les også

Mange bedrifter trenger fortsatt økonomisk støtte

Les også

La oss knytte Viken sammen