I Sarpsborg Arbeiderblad 4. april ble nye planer for kvartal 302 presentert. Mange av oss som bor i området er meget bekymret over hva som beskrives.

Midt i et område, hvor nabokvartaler i tre himmelretninger er lavhusbebyggelse, og i den fjerde en lavblokk, ønsker utbygger å plassere 6 betongklosser på høyde med Storbyen, omtrent dobbelt så høyt som den tilstøtende lavblokkbebyggelse.

For oss som bor i området er det fortsatt uforståelig at ny sentrumsplan tillater høy bebyggelse i akkurat dette kvartalet. Da Østfoldhus og Betongbygg i 2014 hadde kjøpt tomter i kvartalet, uttalte byarkitekt Karoline Bergdal til SA: «Dette er sentrumsnære boligområder med villabebyggelse. Her tillates ikke fortetting som bryter med eksisterende bygningsstruktur». Men det er akkurat dette den nye sentrumsplan nå tillater.

Vi ber om at utbygger av kvartal 302 pålegges å følge de retningslinjer som gjaldt da kvartalene ovenfor ble bebygd, dvs. nedtrapping av byggehøyder mot Kruseløkka skole, med utgangspunkt i Storbyen.

Til slutt et sitat fra tidligere byarkitekt Svein M. Jakobsen, som sto å lese i SA 28. mars i forbindelse med hans artikkel om funkishus i nabokvartalet: «Det vil være sterkt å ønske at utvikling av nye boliger på nabotomter vil vektlegge samspill med eksisterende verneverdig bebyggelse i strøket, og prioritere egne hjem tilpasset barnefamilier».