Det er nå bare måneder til Viken fylke er en realitet, men hvordan blir framtida?

Etter vedtak i Stortinget om regionreformen ble det klart at Buskerud, Akershus og Østfold skulle slås sammen. Viken ble det nye navnet. Dette på tross av sterke protester og negative vedtak i alle de tre fylkene. De tre fylkestingene har hver for seg stemt mot å etablere Viken. Folket i våre tre fylker er mot, likevel blir vi overkjørt av høyresiden og den borgerlige regjeringen. Sammenslåing av en femtedel av Norges befolkning (1,2 millioner mennesker!) ble banket igjennom.

Høyre mener at en omgjøring av dette er en trussel mot demokratiet! Dem om det. Dette er demokrati og SP som er usikker på hvem de skal samarbeidet med etter valget, fremstår med sin motstand som et rent populistisk utspill, – hvis de mener Høyre er en naturlig partner etter valget. Da er makt viktigere enn folket.

Der er ikke vi!

Hvordan fylkestingsvalg skal organiseres, bestemmes av Stortinget. Hvordan stortingsvalg skal organiseres står i Grunnloven. Altså må Grunnloven endres før vi kan ha Viken-lister ved stortingsvalg. Det krever vedtak i to storting. Derfor får vi tilbake Buskerud, Akershus og Østfold ved stortingsvalget i 2021. Stortinget som velges i 2021 må også vedta regionreformen før den blir en varig reform. Endelig vedtak om Viken skjer med andre ord etter 2021.

Vi ble lovet nye oppgaver, mer penger og at alt skulle bli så mye bedre. Vi ble lovet gull og grønne skoger! Slik ble det ikke. De nye oppgavene er en dråpe i havet, og finansieringen er helt i det blå. Dette gjør at starten på det hele vil være stram økonomi, utvaskede ansvarsområder og enda større byråkrati.

I Viken finner vi 58 fylkeseide videregående skoler med til sammen 40.000 elever. Videregående skole er den mest omfattende oppgaven til fylkene. Det kreves penger for å drifte gode videregående skoler. Det handler om hvordan kommende generasjoner skal møte fremtiden.

Viken SV vil ha gode videregående skoler både i byer og distrikter. Men får vi økonomi til å klare dette? Vi er redde for at regionreformen blir enda en ny sentraliseringsreform.

Samlet har Viken 51 prosent av all kollektivtrafikk i Norge. Skal vi få til et godt kollektivtilbud for alle i hele Viken, må vi få på plass et enhetlig og rimelig billettsystem for hele fylket. Viken SV vil ha en billett for hele Viken. God kollektivtrafikk er det viktigste tiltaket fylkeskommunen kan bidra med i det grønne skiftet. Vi er spente på om regjeringa gir oss økonomiske muligheter til å klare dette. En ting er vi sikre på, – klarer vi ikke det grønne skiftet, vil kommende generasjoner med rette dømme oss.

Regionreformen har blitt en geografireform. Det viktigste synes å ha vært å trekke opp nye grenser. Om dette er hensiktsmessig i forhold til oppgavene som skal løses, synes mindre viktig. Det naturlige hadde vært å fordele oppgaver, finne ut hvordan vi kan styrke demokratiet og ivareta menneskene først. Men kartet er tydeligvis viktigere enn terrenget for høyreregjeringen. Ikke engang massiv motstand på det regionale folkevalgte nivået gjorde inntrykk på Jan Tore Sanner og høyreregjeringen.

Partiene har måttet lage helt nye valglister. Buskerud SV, Akershus SV og Østfold SV har blitt til Viken SV. Vi har hatt en tydelig strategi da fylkeslista ble bestemt. Gjør vi et godt valg, kan vi få inn 6 mandater. Derfor har vi to fra hvert av de «gamle» fylkene på de 6 første plassene. Og vi har en kvinne på topp. Vi skal gjøre det beste ut av oppdraget velgerne våre gir oss: Best mulig tjenester for alle i hele Viken, mindre forskjeller og et sterkt bidrag i det grønne skiftet.

Blir Viken varig? SV har stemt mot regionreformen. Folket er også imot. Etter stortingsvalget i 2021 blir det ny avstemning. Er folket fortsatt mot, og våre bange anelser om hvor fornuftig storfylket Viken er, slår til, må Viken opphøre. I første omgang er det viktigst å få stanset den planlagte milliardinvesteringen i nytt Viken fylkeshus. Disse pengene vil sårt trenges til å bygge gode videregående skoler også i distriktene.