Framtida til domstolene i landet vårt står på spill i disse dager, og det ble fristende å spille på uttrykket «å slå sønder og sammen». Bård Tønder, styreleder i Domstolsadministrasjonen (DA), håper nemlig at regjeringa får flertall for forslaget sitt om at cirka to tredjedeler av landets tingretter og jordskifteretter skal forsvinne.

Bård Tønder hevder i leserinnlegget «Distriktsvennlig domstolstruktur» at DA følger opp beslutninger som fattes i Stortinget. Dette er en merkelig påstand når DA beviselig har motarbeidet dagens domstolstruktur i flere år uten at det foreligger beslutning om dette fra Stortinget.

Dagens struktur ble innført i 2001. Allerede i 2010 framkom det av styredokumenta at DA mente at mange av tingrettene var for små. Siden den gang har DA gått aktivt inn for å redusere antall tingretter. Det fremkommer av deres egne styredokumenter.

Den 17. september 2015 skriver direktøren i DA: «Det vurderes som viktig å benytte muligheten til å foreslå endringer i nåværende stortingsperiode (…) Behovet for strukturendringer har blitt viktigere de siste årene, med en samfunnsutvikling som krever mer når det gjelder digitale løsninger, sikkerhet og beredskap». Hvordan han underbygger disse påstandene på vites ikke. Mer digitale løsninger tilsier faktisk at behovet for samlokalisering er mindre siden det er lettere å oppnå kontakt og samarbeide tross i avstander.

I 2016 - ett år før Domstolskommisjonen ble opprettet - skrev direktøren i DA: «For domstoler som antas aktuelle for strukturendringer, også de med lengre leiekontrakter, vurderes det ikke hensiktsmessig å iverksette oppgraderinger eller ombygginger av lokalene. Dette bør også vurderes for andre tekniske installasjoner (…) Ved ledighet i domstollederstillinger i domstoler som antas aktuelle for strukturendringer skal det utlyses konstitusjoner etter en vurdering om felles ledelse er aktuelt.»

Videre framkommer det: «For de minste tingrettene vil det når det oppstår ledighet, som et minimum bli trukket inn lønnsmidler i seks måneder». Vi ser altså ei helt bevisst nedprioritering av små og mellomstore tingretter gjennom flere år. Dette har skjedd uten Stortingets initiativ eller samtykke.

Les også

– Har ikke Schou og Pettersen lest regjeringens forslag?

Oppskrifta kjenner vi igjen fra den såkalte nærpolitireforma: Først blir kontora utarma med antall ansatte og oppgaver over flere år. Deretter settes det ned en kommisjon eller utvalg som kommer frem til at disse kontora (tingrettene/jordskifterettene i denne sammenheng) er for små og svake - og dermed må de slås sammen.

DAs styreleder og direktør peker på at sakene i domstolene blir stadig mer komplekse og at domstolene derfor må bli større, men ut fra hvilket kunnskapsgrunnlag? De har ikke fakta som underbygger påstandene. Dette burde koke ned til at domstolene er til for folket - ikke for Domstoladministrasjonens styre og ledelse.

Les også

– Distriktsvennlig domstolstruktur

Dessverre kan regjeringspartia og Frp snart vedta ei domstolreform som vil gjøre storparten av de selvstendige tingrettene og jordskifterettene om til underavdelinger. Det er all grunn til å frykte at dette fører til at disse avdelingene, viktige rettstjenester og advokatmiljø rundt om i hele landet, blir sentralisert over tid.

Så jubelen vil mest sannsynlig stå i taket hos nettopp DA og Tønder. De får lagt ned cirka to tredeler av landets førsteinstans-domstoler slik de ønska. I tillegg vet de at det kommer en ny runde senere der det kan bli bestemt at alle disse underavdelingene som oppstår som følge av reforma kan nedlegges uten at saka kommer til Stortinget.

Les også

– Tingretten i Sarpsborg skal bestå!

Les også

– Regjeringen vil legge ned tingretten og jordskifteretten i Sarpsborg