Gå til sidens hovedinnhold

– Bondelaget krever at temakart friluftsliv tas ut av arealplanen og at kartleggingen startes opp på nytt

Svar til kommunen

Svar til Sarpsborg kommune ved virksomhetsleder plan og samfunnsutvikling, Hege Hornnæs:

Sannheten er at Bondelaget skulle vært involvert. Dette er også anbefalt i veilederen. Det ble vi ikke, men det er gledelig at kommunen, ved Hege Hornnæs, innser dette i ettertid.

Lag og foreninger ble informert i brev, men ikke Bondelaget. Foreningen til den norske bonden!

Hvem kjenner landeiendommer best i Sarpsborg? Det er bøndene som bor i vår store landkommune som består av tidligere Skjeberg, Varteig og Tune. Bøndene vet hvordan områdene forvaltes. Vi vet hvor mye vilt det er, hvor mye rovvilt som har tilhold, vi kjenner faunaen, omfanget av gårdsveier, stier og hvor mange som bruker naturområdene. Og ikke minst hvordan de brukes. Bønder flest er opptatt av en god forvaltning av gårdseiendommene - også å legge til rette for friluftsliv.

Les også

– Vi burde involvert Bondelaget og grunneierforeningene bedre da kartleggingen ble gjort

Bondelaget mottar per e-post høringer vedrørende areal- og landbrukssaker. Høringen av arealplanen mottok vi via Altinn. Det har derfor ikke vært praksis å sjekke kommunens hjemmesider for høringer. Vi endrer nå denne praksisen, som en sikkerhetsventil, slik at vi blir oppmerksomme på alle aktuelle høringer. Dette burde være unødvendig! I forbindelse med kartleggingen av friluftsområder i Sarpsborg ble vi ikke varslet. Vi kan ikke annet enn å tolke dette som et signal om at vi skulle holdes utenfor.

Og det ble vi. Denne gangen mottok vi ikke noen informasjon om kartleggingen eller høringsfrister. Vi har fremdeles ikke mottatt dette. Dette er informasjon vi nå har etterspurt, og venter på fra kommunen.

Bondelaget kjenner til Handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder 2013, ved Bård Vegard Solhjell (SV). Ut i fra denne, veileder for kartlegging av friluftsområder og temakart friluftsliv, mener vi som tidligere at kommunen båndlegger hele eller deler av landbrukseiendommer. Dette er områder som dyrket mark, deler av gårdstun, skog, veier og områder som er egnet til utvidelser av bygninger på gårdsbruk. Mange av disse områdene er ikke avgrenset, og mange av områdene som ikke benyttes som friluftsområder er inkludert i «Svært viktige friluftsområder».

Les også

– Kommunen spiller bondesjakk

Bønder generelt ønsker å spare dyrket mark ved bygging av nye bygg til utstyr, produksjoner eller dyrehold. I et område som er definert som svært viktig friluftsområde vil bestemmelsene i kommunens arealdel og kystsoneplan gjøre næringsutvikling vanskelig.

Vi finner i bestemmelsene § 3.5 Hensynssone friluftsliv H530 (jf. pbl § 11-8 c): «Innenfor områder vist som hensynssone friluftsliv skal det ikke igangsettes tiltak som kan svekke eksisterende og fremtidig tilrettelegging og bruk av områdene til friluftsliv og rekreasjon».

I dette ligger det at arealene kan brukes som i dag, men at det i fremtiden vil være begrensninger. Viktig i denne sammenheng er «bestemmelser for bebyggelse på landbrukseiendom». Herunder fjøs, hønsehus eller redskapshus. Her skal friluftsområder vurderes ved søknader. Jo viktigere et friluftsområde er definert, desto vanskeligere blir det å få byggetillatelse. Sannsynligvis må de fleste bønder nå søke om dispensasjon for å sette opp nye driftsbygninger. Dette er kostnadsdrivende og fører til usikkerhet. Bøndene skal ikke bygge på dyrka mark. Bonden skal heller ikke bygge i utmarka. Friluftslivet skal trumfe jordvernet og gårdsdrifta.

Dette hører vi ikke kommunen si noe om, men det er dette som er konsekvensen. Jeg mener fremdeles at Bondelaget ble holdt utenfor denne høringen da omfanget av kartleggingen ville bli betydelig mer omfattende og krevende. Jeg mener fremdeles at kommunen spiller bondesjakk.

Bondelaget er også bekymret for videre reguleringer som måtte komme fra statlig hold. Eller en tilnærming til markaloven, og eller forskrift om skogsdrift i Oslo.

Bondelaget har ikke vært delaktig i denne kartleggingen, og vi føler oss ikke forpliktet til temakart friluftsliv. Denne kartleggingen har vært en prosess som ikke kan inngå i arealplanen. Bondelaget krever at temakart friluftsliv tas ut av arealplanen og at kartleggingen startes opp på nytt som en ryddig prosess.

Kommentarer til denne saken