Jeg vil takke for innlegget om mobbing i skolen hvor Kåre Inge Andersen peker på vesentlige sider ved mobbing som fenomen og hvor skadelig det kan være for barn.

I dette innlegget ønsker jeg å sette et søkelyset ved måten vi arbeider med mobbing på og hva en legger til grunn for de tiltakene en innfører.

I Norge i dag har vi blant de cirka 4.500 grunnskolene våre bare en håndfull skoler som arbeider med tiltak som vi vet er basert på vitenskapelig arbeid og utprøving. Olweus-programmet mot mobbing er et slikt tiltak og det er evaluert av Ungsinn-panelet ved Universitetet i Tromsø. Ungsinn består av et ekspertpanel som har spesialkompetanse til å vurdere hvor sannsynlig det er at ulike tiltak, blant annet mot mobbing i skolen, har effekt og kan redusere antallet barn som blir mobbet.

De fleste skoler i Norge i dag benytter programmer og tiltak med en generell tilnærming til å bedre de sosiale relasjonene og øke den sosiale kompetansen blant barna. Eksempel på slike tiltak er Zippis venner, Mot og Pals. Dette er gode tiltak for dette formålet og barna trenger denne typen trening, men de er ikke designet spesifikt til å redusere mobbing og det finnes heller ikke vitenskapelig belegg for at disse tiltakene reduserer mobbing.

Les også

– Mobbing kan ødelegge livet

Ytterligere er det skoler som setter sammen egne tiltak med gode intensjoner om at det kan hjelpe mot mobbing, for eksempel ulike trivselstiltak som en håper på vil hjelpe mot mobbing også. Det er en selvfølge og også en rett elevene har å kunne glede seg til å gå på skolen og trives der. Men utfordringen er at undersøkelser viser at skoler kan score høyt på trivsel og likevel ha mye mobbing. Altså kan en ikke konkludere med at siden vi har trivselsfremmende tiltak og de fleste elevene våre trives godt på skolen, så er det få som mobbes.

Forskningsresultater over årtier har vist at dersom vi ønsker å endre uønsket og alvorlig atferd hos barn, må vi sette inn spissede systematiske tiltak over tid, rettet mot den atferden en ønsker å endre.

Les også

Skolestart = mobbestart!

Ut fra siste elevundersøkelser på nasjonalt nivå og våre egne undersøkelser om mobbing i norske grunnskoler, kan vi gå ut fra at 30.000-40.000 barn blir mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Det vil si at en i hver klasse, i hver skole - for eksempel i Sarpsborg, Bodø eller i Oslo - har 1 til 2 barn som blir systematisk mobbet over tid. Dette kan vi ikke leve med, vi kan ikke drive skoler i en kommune der vi vet at 10, 20 eller 30 barn blir systematisk krenket over tid i hver av skolene. Det bryter med opplæringsloven og barnekonvensjonen, men det bryter også med den moralske standarden vi ønsker å overholde for våre barn og deres foresatte. Dessuten hadde vi aldri akseptert at på jobben var det 6 kollegaer av 100 i personalgruppa som ble systematisk krenket over tid.

For lengst har forskningen på konsekvenser for de utsatte vist at mobbing fører til alvorlige psykiske helseplager. På kort sikt får disse barna skolevegring, engstelser, tap av sosial mestring og positiv selvfølelse. Ved langvarig mobbing setter dette seg, og som barn eller som voksen vil mange oppleve at de får alvorlig sosial angst, depresjon og brudd i skole og arbeidsliv. Først og fremt er dette en uforskyldt og enorm menneskelig belastning og tragedie for dem som blir utsatt, noe som blant annet kan eksemplifiseres ved at 30 prosent av alle i psykiatrisk behandling sier at problemene startet ved at de ble mobbet som barn.

I tillegg fører dette med seg en ofte skjult men stor økonomisk kostnad, blant annet for primær- og spesialisthelsetjenesten og psykisk helsevern.

Så her er vi ved sakens kjerne. Vi lever fortsatt med og over tid med en skole for våre barn der cirka seks prosent av dem blir alvorlig krenket 2-3 ganger i måneden eller oftere, noe som har enorme menneskelige og økonomiske konsekvenser. Min påstand er at vi for denne diagnosen ikke foreskriver rett medisin, slik jeg har forsøkt å si noe om ovenfor. Vi kan da heller ikke med dagens tiltak mot mobbing forvente at vi klarer å operasjonalisere nullvisjonen mot mobbing i skolen.

Les også

Over 2.000 elever kan bli mobbet

Det reviderte Olweus-programmet mot mobbing er spesialdesignet for å redusere mobbing i skolen og har høyeste evidensnivå hos Ungsinn.no. Tiltaket er støttet og fullfinansiert av fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, og skoler som benytter tiltaket kan vise til svært gode resultater.

I Haugesund benytter alle skolene programmet og har de siste årene ligget 30 prosent under landsgjennomsnittet. RKBU Vest kartlegger eksisterende kompetanse i skolene før oppstart, arbeider tett med skoleeier og utdanner lokalt egne instruktører eller team på skolene. Alle er med, og foreldre engasjeres som viktige støttespillere.

RKBU Vest ved NORCE Research AS har et solid team av forskere og praktikere med 20 års erfaring i vitenskapelig basert mobbeforebygging som står klar til å øke kompetansen i kommunens skoler slik at skolene skal kunne gjøre det beste for at alle barn og foreldre kan føle seg trygge.