Gå til sidens hovedinnhold

Bukkenes-saken må vurderes på nytt

Reguleringsplanen, videre disponering og eventuelt salg av Bukkenes må vurderes på nytt! Saken reiser spørsmål om hvordan politiske saker skal forvaltes i Sarpsborg kommune.

For abonnenter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bukkenes benyttes som en særdeles vellykket alternativ skolearena. For at bystyret skal kunne foreta en faktabasert beslutning må saksframlegget inneholde informasjon om dagens bruk, konsekvenser, egnethet, kvaliteter, fordeler/ulemper ved å videreføre eller flytte aktiviteten og kostnader ved opprettholdelse eller flytting til et annet sted.

Kan salg av Bukkenes utløse et behov for framtidig leie/kjøp av andre lokaliteter, eller besitter kommunen allerede et godt nok antall av forskjellige alternative skolearenaer? Dette er superaktuelle spørsmål som bystyret ikke blir opplyst om, og en klar mangel ved saksfremlegget.

I 1967 ble Bukkenes testamentert til Skjeberg kommune og så overført i 1981, ved eiers død. Testamentet inneholder følgende klausul: «Eiendommen skal benyttes til feriekoloni for barn, og at eiendommen bevares mest mulig i den stand den måtte være i ved overdragelsen.» Vi mener det er en klar saksbehandlingsfeil at testamentets eksistens ikke kom frem i saksfremlegget i 2021.

I 2003 ble Fylkesmannen bedt om å gi tillatelse til at eiendommen kunne selges. Betingelsen for Fylkesmannens samtykke var at det ble opprettet en stiftelse i tidligere eiers navn. Med dette sikret Fylkesmannen to vesentlige saksmomenter: a) at salg og økonomisk disposisjon ble styrt gjennom stiftelsens styre. b) at det offentlige organet Stiftelsestilsynet får fagtilsyn og ansvar for kontroll med stiftelsen.

I 2021 er Bukkenes fremdeles ikke solgt, ei heller er den pålagte stiftelsen blitt opprettet. Behandlingen av den testamenterte eiendommen har følgelig fritt blitt disponert av kommunen.

Siden stiftelsespålegget fra Fylkesmannen ikke er fulgt må det legges til grunn at testamentet fremdeles gjelder. Premisset om at stiftelsen skal forvalte salgssummen er ikke nevnt i saksfremlegget for bystyret i 2021.

Derimot er det solgt 29 festetomter til verdi av flere millioner kroner. Vi stiller spørsmålstegn ved om dette er gjort i henhold til gjeldende lover, bestemmelser og om det økonomiske overskuddet er disponert i samsvar med dette.

I 2017 vedtok bystyret en reguleringsplan som tillater at det bygges 11 hytter på tunet, på plenen, i blåveislia og på utsiktsplassen. Låven, det lille hønsehuset og to mindre hytter på tunet skal rives. Dette er i åpenbar strid med klausulen i testamentet.

I forbindelse med reguleringssaken ble ikke bystyret gjort kjent med testamentets eksistens. Det må være en vesentlig saksbehandlingsfeil. I tillegg er reguleringsplanen i strid med nasjonale føringer og med jordloven. Dette fordi 3,4 da utmerket matjord er regulert til hyttetomter og parkeringsplass.

Sakspapirer fra 2008 etterlyser et fokus på stedets botanikk. Tretten år etter finner Bukkenes Vel det nødvendig å bestille en fagrapport. Det er både interessant og saksrelevant å konstatere at denne rapporten ikke vil være å finne i sakspapirene til bystyret 16 september med mindre det utarbeides et nytt saksfremlegg.

I alle saker er det avgjørende at bystyret oppfatter hva bystyret blir bedt om å ta stilling til. I denne saken er det høyst uklart.

Det kan oppfattes at bystyret blir bedt om å ta stilling til om eiendommen Bukkenes skal selges eller forbli i kommunens eie. Imidlertid syntes flertallet å mene at Bukkenes ble vedtatt solgt i 2003, parallelt med at flere involverte synes å mene at også testamentet da ble opphevet. Så ble salg av Bukkenes vedtatt på nytt i 2017 i forbindelse med reguleringsplanen der et friområde ble transformert til et hytteområde med 11 hyttetomter.

Dette klart i strid med formuleringen i testamentet. Det fremgår ikke at fylkesmannen har vurdert godkjenning av reguleringsplanen i 2017 opp mot det faktum at testamentet fortsatt gjelder.

Salg av Bukkenes ble så igjen vedtatt i 2018, da i en bisetning, i sak om utbygging av leirskole på Ullerøy. Med oppfatningen at salg allerede er vedtatt er vesentlige sider ved saken ikke lenger relevant, hverken omfanget av dagens bruk, mulighetene og begrensningene ved å eventuelt beholde stedet, ordlyden i testamentet, en botanisk rapport eller noe annet.

Dermed er det feil at bystyret skal ta stilling til salg eller fortsatt eie. Saksframlegget indikerer derimot at bystyret er invitert til å konfirmere et vedtak som allerede hevdes å være vedtatt flere ganger tidligere, og som flertallet mener er umulig å endre, jfr. debatten i bystyret den 17. juni. Dersom denne analysen stemmer stiller vi alvorlige spørsmålstegn ved om dette er i samsvar med forvaltningslov, kommunelov og lover som omhandler en objektiv og nøytral saksutredning.

Denne aktuelle saken ble behandlet i juni i år og ble til slutt utsatt. Den skal opp på nytt den 16. september. Før utsettelsen ble besluttet rakk SP og MDG å fremme et forslag der to hyttetomter skulle tas ut av reguleringsplanen. Hensikten med forslaget var å redde deler av den dyrkede marken. Dersom denne eller andre vesentlige planendringer skal bli foreslått vil spørsmålet om utarbeidelse av ny reguleringsplan framstå som et høyaktuelt tema.

Likeså vil spørsmålet om mandat og myndighet til å bestemme umiddelbart reises. Er det kommunen, ny eier eller er det den ikke opprettede – men pålagte – stiftelsen som besitter myndigheten ved og etter salg? Er det deler av eller hele eiendommen som skal selges? Skal Sarpsborg kommune fortsette å eie deler av eiendommen eller skal en stiftelse opprettes og med det kunne fungere etter intensjonene i stiftelsesloven, herunder eie deler av eiendommen?

SaFoSa og Rødt har sammen med KrF, PP, DRP og en uavhengig representant fremmet et forslag i fire punkter der eiendommen Bukkenes beholdes, stedet vedlikeholdes, dagens bruk videreføres/utvikles og man forholder seg til det opprinnelige testamentet.

Vi håper bystyret ser forslaget som et fornuftig alternativ.

Denne saken handler ikke lenger bare om Bukkenes, men om hvordan vi skal behandle saker i Sarpsborg kommune i sin alminnelighet. Vi ønsker derfor å ta denne saken opp med Statsforvalteren.

Les også

Takk til alle politikere i Sarpsborg som engasjerer seg for jordvernet

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.