Hva ville et doblet busstilbud betydd?

  • Høyfrekvente linjer hele dagen
  • Samtlige busslinjer har avganger minimum hver time
  • Anslagsvis 30 til 50 prosent flere bussreisende
  • Trolig 5.000 eller flere daglige reiser i Nedre Glomma
  • Vesentlig reduksjon i antall biler på veier med kø
  • Generelt bedre luftkvalitet med mindre CO2 og NOX

Passasjeranslaget er basert på en veileder fra Statens vegvesen som oppsummerer forskning på hvordan økt busstilbud slår ut på passasjertallet.

Merkostnaden for dette kjenner vi ikke, men en bomavgift på skarve fem kroner på Sarpsbrua, Alvim bru og ved Tune kirke hadde gitt et godt finansieringsgrunnlag. Alternativt kunne kommunen bidratt tilsvarende som Fredrikstad kommune gjør med «gratis ferger». Fredrikstad bruker 30 millioner kroner å drifte byfergene sine, og gratis buss i Fredrikstad i tre måneder kostet Fredrikstad kommune ti millioner kroner.

I juni 2018 fikk vi et helt nytt linjenett i Nedre Glomma. Mantraet var «Enklere, raskere, oftere». Sarpsborg fikk fire hovedruter, åtte lokalruter og fire rushtidslinjer. Tre av disse rushtidsrutene går mellom Kalnes og Fredrikstad.

Hovedrutene går oftest, og flere av dem starter utenfor sentrum, kjører innom sentrum og ender opp utenfor sentrum. To ruter som før endte i sentrum er slått sammen til én rute. Slik sett reduserte det Oslo-baserte konsulentselskapet Urbanet Analyse, som lagde forslaget til nytt bussnett, antall busslinjer i Nedre Glomma. Men fikk vi et bedre busstilbud?

I høst mottok vi en passasjerstatistikk for 2020 fra Østfold kollektivtrafikk, der samtlige ruter var brutt helt ned til reiser per dag for hver rute. Dette ga oss muligheten til å grave litt i om et klart skille mellom hovedruter og lokalruter var riktig løsning for kollektivtilbudet i Nedre Glomma. Vi har skrevet et eget innlegg om passasjertallene i Fredrikstad.

Fram til 9. februar var det gratis buss på avgangene til Fredrikstad sentrum. Dette ga en økning i passasjertallene på Fredrikstad-linjene. På våren var trafikken lav grunnet korona-pandemien, mens i høst var passasjertallene omtrent på nivå med trafikken før gratisperioden og pandemien. Her er det vi fant ut om de ulike busslinjene, da vi så på trafikktall fra januar til august i 2020.

På pendelstrekningene går nok de fleste av i sentrum, slik at passasjertallet bør fordeles etter en prosentvis vurdering på hver sin side av sentrum. På lokallinjene (unntatt 131) teller turen til og fra sentrum som én avgang, blant annet fordi de fleste av linjene går i delvise ringruter, slik at bussene har passasjerer som skal både til og fra byen samtidig. Den tydelige sannhet er derfor at en typisk buss i Sarpsborg sjelden har mer enn 3-7 passasjerer om bord på noe tidspunkt på ruta.

Flere lavfrekvente lokallinjer (131, 132, 133 og 137) har passasjertall per avgang som er høyere enn hovedlinjene 13 og 15. Hovedlinje 14 har flere passasjerer i snitt per avgang, men det skyldes nok mest at den har en lang trasé fra Ise via sentrum og Greåkerdalen til Rekustad.

Er folk egentlig klar over hvor stor forskjell det er på å være en hovedlinje og en lokallinje i det bussopplegget vi har nå?

Hver vei har hovedlinje 12 til Sandbakken nesten 50 avganger på hverdager, mens det bare er 13 via Kalaveien og 11 på lokallinja til Nordberg, som til alt overmål bare kjører runden sin i samme retning hver vei.

Folk på Tindlund kan ikke klage: De har hele 129 avganger til Sarpsborg! Bor du derimot i blokkene på Hannestad terrasse har du knappe 10 avganger i retning sentrum, med mindre du bytter buss på veien eller sitter på en lang runde om Opstad og Bjørnstad.

Bør busstilbudet i Sarpsborg fordeles jevnere mellom de ulike linjene? Bør lokallinjene gå oftere? Kan hovedlinjene ha andre traseer? JA, er vår unisone mening! Vi mener det bør være betydelig hyppigere avganger særlig til Brevik, Tunejordet, Hannestad, Opstad, Svenskeberget, Nordberg, Kala og Høysand. Disse stedene har mange bosatte og besøkende og det kan ikke forsvares at de skal ha et dårligere busstilbud enn Blessom, Ise og Sandbakken.

Et mulig kostnadseffektivt tiltak kan være å se på hele linjestrukturen i Sarpsborg og fordele avgangene jevnere ut over hele kommunen, i samsvar med passasjertallene per avgang som vi har funnet. Det er ikke sikkert at korteste trasé fra endeholdeplass til endeholdeplass er det rette. Hvis bussen går hvert kvarter eller hver halvtime i rushen i stedet for hver time, godtar de fleste en omvei på noen minutter. Vi venter i spenning på om fylkespolitikerne følger opp våre signaler og utfordrer Østfold kollektivtrafikk til å utarbeide et mer likt fordelt rutetilbud!

Sjekk disse faktatallene over hvor det går mye og lite buss det går i flere regioner i Norge.

Grafene viser kjørte kilometre for bussene i de ulike fylkene. I Møre og Romsdal går det dobbelt så mye buss som i Østfold. Begge steder er det mange mellomstore byer, men her i Østfold bor vi fire ganger så tett. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen da?