Sarpsborg kommune planlegger å etablere en spesialskole, og gjøre denne til en egen organisatorisk virksomhet. Vi tilbringer ti år av vårt liv i grunnskolen. Grunnskolen er blant de viktigste og mest omfattende tjenestene kommunen gir sine innbyggere.

Det er ufattelig at bystyret ikke skal behandle saken «Alternative skolearenaer - organisasjonsendring», men at den henvises til administrasjonen, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hadde det ikke vært for elevenes funksjonsnedsettelser, så ville en sak om fremtidens skole garantert vært på bystyrets dagsorden.

Etter opplæringsloven paragraf 8-1 har grunnskoleelever rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Denne rettigheten gjelder for alle og er en viktig rettighet også for elever som har behov for tilrettelegging i skolehverdagen.

Saksfremlegget overser denne retten og legger opp til en skolepolitikk på tvers av opplæringslovens bestemmelser. Heller ikke elevers rett til et forsvarlig og individuelt tilpasset skoletilbud i en inkluderende skole, i henhold til barnekonvensjonen, Salamanca-erklæringen og FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), omtales i sakspapirene.

Kravene fra menneskerettighetskonvensjonene, UNESCO og opplæringsloven kan heller ikke imøtekommes med kommunedirektørens forslag.

For å ivareta nærskoleretten må også elever med funksjonsnedsettelser få et tilbud på nærskolen. CRPD-komiteen har i sine kommentarer presisert kravene til en forsvarlig, individuelt tilpasset og inkluderende skole i «general comment no 4».

Disse kravene er krevende og vil ta tid å oppfylle. En inkluderende skole betyr nemlig langt mer enn at elevene går samlet. Det krever nedbygging av skillet mellom elever med og uten funksjonsnedsettelse. Det krever at alle elevene får et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud.

Skal Sarpsborg kommune nærme seg kravene fra barnekonvensjonen, Salamanca-erklæringen og funksjonshemmedekonvensjonen, så må skolen utvikles over tid. I de kommunale sakspapirene er disse perspektivene utelatt.

Les også

– Forslaget kan føre til ytterligere segregering av en stor gruppe elever