Stadion, vannscooter og jernbane i bystyret

Artikkelen er over 1 år gammel

Torsdag vil flertallet av byens politikerne vedta å bruke 7,5 millioner kroner på Sarpsborg stadion, og de vil vedta en fartsgrense på fem knop i et område 150 meter fra land i kommunens sjøområder.

DEL

Det er to av de 15 sakene som Sarpsborg bystyre skal avgjøre torsdag kveld.

Stadion

Det var et enstemmig formannskapet som gikk inn for å bruke 7,5 millioner kroner på Sarpsborg stadion selv om det ikke er satt av penger i kommunens handlingsplan til dette, og bystyret vil gjøre det samme.

Fem millioner kroner skal brukes til rehabilitering, miljø og sikringstiltak som må gjøres hvis Sarpsborg 08 skal spille Europa League-kvalifisering på stadion. En million kroner skal gå til tiltak for å hindre utslipp av mikroplast fra kunstgresset. Gummigranulat fra kunstgressbaner er – ifølge opplysninger fra Miljødirektoratet – den nest største kilden til utslipp av mikroplast i naturen og havet.

Den siste delen av bevilgningen – 1.5 millioner kroner – skal brukes til å rydde opp i eierstrukturen på stadion. I dag er det slik at kommunen eier tribunen langs jernbanen, mens Sarpsborg 08 eier setene. På kortsiden mot kunstisen er det motsatt. Her er det kommunen som eier setene, mens Sarpsborg 08 eier tak og konstruksjon. Avtalen innebærer at Sarpsborg 08 må bytte setene på jernbanetribunen, mens kommunen må utbedre fundamenter, søyler og betongdragere.

Vannscooter

I Sarpsborg har det vært et politisk ønske om å innføre en ordensforskrift i kommunens sjøområder som satte begrensninger for bruken av vannscootere. Før forslaget til forskrift ble sendt ut på høring sa Norges vannscooterforbund ifra om at det ikke var juridisk grunnlag for å forskjellsbehandle vannscootere i forhold til andre fritidsfartøy. I høringsuttalelsene fikk vannscooterforbundet full støtte fra både kystverket og politiet, og ordensforskriften vil ikke bli vedtatt da det ikke er juridisk grunnlag for den.

BLE HØRT: Leder i Norges vannscooterforbund, Christian Hammernes, ble hørt i kampen mot ordensforskriften som ville diskriminere vannscootere i forhold til andre fritidsfartøy. Nå blir ordensforskriften droppet.

BLE HØRT: Leder i Norges vannscooterforbund, Christian Hammernes, ble hørt i kampen mot ordensforskriften som ville diskriminere vannscootere i forhold til andre fritidsfartøy. Nå blir ordensforskriften droppet. Foto:

Fartsforskriften – som innebærer en fartsgrense på fem knop i et belte 150 fra land samt skjær og holmer som stikker over vann – vil derimot bli innført selv om politiet ikke ønsket en slik fartsbegrensning da den vil hindre dem i deres arbeid. Fartsforskriften vil gjelde alle fartøy.

Dobbeltspor

I forbindelse med det nye dobbeltsporet fra Fredrikstad til Sarpsborg vil et politisk flertall gå inn for å justere planprogrammet. Justeringene består for Sarpsborg, i at den midtre korridoren over Rolvsøysund er tatt ut da det ikke er vurdert å være realistiske alternativer innenfor denne korridoren. Mellom Hafslund og Edonbakken er utredningskorridoren smalnet inn, mens mellom Lande skole og Borg Bryggerier er planområdet utvidet noe for å tilrettelegge for etablering av ett ventespor, primært for godstog. I denne saken vil det komme flere forslag, men det politiske flertallet vil vedta innstillingen slik den er beskrevet her.

VENTESPOR: Planområdet for det nye dobbeltsporet må utvides mellom Borg Bryggerier og Lande skole (øverst til høyre på bildet) for å tilrettelegge for etablering av et ventespor – primært for godstog – fra stasjonen og gjennom kurven ved bryggeriet, Lande skole og Pappen.

VENTESPOR: Planområdet for det nye dobbeltsporet må utvides mellom Borg Bryggerier og Lande skole (øverst til høyre på bildet) for å tilrettelegge for etablering av et ventespor – primært for godstog – fra stasjonen og gjennom kurven ved bryggeriet, Lande skole og Pappen. Foto:

Gatedalen

Forvaltningsrevisjonens rapport om Gatedalen miljøanlegg har vært behandlet i kontrollutvalget før den kommer til bystyret. I rapporten kommer det fram at etter revisjonens mening er det sannsynlig at enkelte innbyggere misbruker ordningen på en slik måte at avfall som egentlig er betalingspliktig, dumpes på gratisområdet. I utvalgets innstilling til bystyret foreslås det blant annet å løfte problemstillingen knyttet til bedrifter som leverer avfall under påskudd av å være husholdning. En vil også søke dialog med politiet angående innbruddsproblematikken.

Fem regnskap

Politikerne vil i bystyremøtet få seg forelagt fem regnskapsavslutninger. Den nye gågata ble 3,4 millioner kroner dyrere enn budsjettert. Her var rammen 25 millioner kroner. Oppgraderingen av Alvim renseanlegg ble 3,1 millioner kroner dyrere enn budsjettert. Her var den opprinnelige bevilgningen 118 millioner kroner. Byggingen av et arkivdepot til Østfold interkommunale selskap fikk et mindreforbruk på nærmere 300.000 kroner. Det hadde en ramme på 15,5 millioner kroner.

Byggingen av ny barnehage på Hafslundsøy for noen år siden, ble betydelig rimeligere enn budsjettert. Her var det opprinnelig et budsjett på 52 millioner kroner, men det ble endret til 42,3 millioner kroner etter at anbudene var kommet inn. Sluttregnskapet viser et merforbruk på bare 4.071 kroner i forhold til det reviderte budsjettet. Kommunen har også rehabilitert noen av barnehagene. Det ga et merforbruk på nesten 1,4 millioner kroner i forhold til budsjettet på ni millioner kroner.

92 mill. i overskudd

I 2017 fikk Sarpsborg kommune et overskudd på 92 millioner kroner. Formannskap gikk inn for å sette av hele overskuddet i ulike fond. Nå har samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet konkretisert det til at 35 millioner kroner skal avsettes i bibliotekfondet som da vil være oppe i 70 millioner kroner.

Bystyret vil også vedta å bruke 20 millioner kroner på helsehuset. Hovedbygningen er rustet betraktelig opp, men varmeanlegget, innvendige avløpsrør og fasader i sidefløyen har behov for oppgradering. De innvendige avløpsrørene er av en slik tilstand at det har oppstått flere kloakklekkasjer i bygget siste år. Med bevilgningen på 20 millioner kroner skal dette rettes.

Ingen oppgradering

Som Sarpsborg Arbeiderblad tidligere har skrevet, blir det ingen oppgradering av vei, vann og avløp i Pellygata. Prosjektet ble 20 millioner kroner dyrere enn budsjettet på 37 millioner kroner.

Men til opparbeidelse av sju næringstomter på Kampenes, vil politikerne bevilge fem millioner kroner til nødvendig opparbeiding av strøm, vei, vann og avløp. Det er forventet en salgsinntekt på 20–25 millioner kroner for tomtene.

Politikerne vil i bystyret få seg forelagt kvalitetsmeldinger om grunnskolen og barnehager. Det blir også lagt fram forslag til retningslinjer for salg av kommunal eiendom og standardiserte priser for kjøp av rettigheter på privat grunn. I alle disse sakene vil politikerne slutte seg til rådmannen eller saksordførers innstilling.

Artikkeltags