Gå til sidens hovedinnhold

– Bystyrets rolle må respekteres

Artikkelen er over 1 år gammel

Jernbaneplanene Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jernbanedirektoratet konkluderer at de fortsatt vil ha jernbanen gjennom sentrum av Sarpsborg og Fredrikstad. Jernbanedirektoratet er imidlertid ikke planmyndighet. Med mindre det besluttes at det skal gjennomføres en statlig regulering er det Sarpsborg bystyre som er planmyndighet for traseen i Sarpsborg. Nye vurderinger må derfor nå presenteres for Sarpsborg bystyre.

Det er verdt å merke seg at Samferdselsdepartementet har funnet grunn til å be Jernbanedirektoratet å igjen vurdere andre alternativer enn S – linjen. Jernbanedirektoratet har svart. Det gjenstår å se Samferdselsdepartementets reaksjon og svar.

Bakgrunnen for Samferdselsdepartementets initiativ er foreliggende planers manglende måloppnåelse i forhold til Stortingets opprinnelige bestilling både hva gjelder hastighet, kapasitet og reisetider. Videre en eksplosjonsartet og pinlig økning i kostnadsestimatene. Pinlig fordi alle, uten jernbaneplanleggerne, synes å ha kjent til de svært dårlige grunnforholdene.

Jernbanedirektoratet har gjort et nytt kostnadsestimat. Hvilken «S – linje» er da lagt til grunn? Spørsmålet er relevant fordi AP ved ordfører og gruppeleder, samt også Høyre, har lovet Sarpsborgs innbyggere å slåss mot den versjonen av S – linjen som går nærmest stadion. Dette grunnet de enorme ødeleggelsene den vil påføre byen. I stedet har de lovet og sloss for en kulvert under Tunejordet. Problemet er at dette alternativet er 8 – 10 milliarder dyrere.

Problemet forsterkes ved at Bane NOR i orientering til Stortingets transportkomité den 23. mai 2019 opplyste at de jobbet med traseen nærmest stadion som den aktuelle. De opplyste at «kostnadene Seut – Klavestad, kommunedelplan, er 29 milliarder.»

Bystyret hadde imidlertid vedtatt at dette alternativet skulle tas ut, og alternativet er derfor ikke med i arbeidet med kommunedelplan.

Når gruppeleder i Arbeiderpartiet Svein Larsen i en kommentar SA den 7. januar uttaler at «Jernbanedirektoratets vurderinger bekrefter at traseen gjennom byene er det beste alternativet» så er det relevant å avklare om det nå er den traseen Larsen har lovet innbyggerne og sloss mot som han her indirekte/i realiteten omtaler som «det beste alternativet».

Videre anføres at i en sammenligning av ulike alternativ er det ikke kun kostnadene som er relevante. Måloppnåelse, kapasitet og reisetider for lokal-, regional-, gods- og utenlandstrafikk må med i vurderingen. Også de «ikke prissatte ulempene» som støy, bomiljøer/bolighus som rives, ny barriere gjennom byen samt tap av kulturminner må tas med i en samlet vurdering. De negative konsekvensene er langt større enn hva som opprinnelig ble presentert.

I Mulighetsstudien av 2011 ble ulike mulige trasévalg presentert, herunder rett linje. Mulighetsstudien ble imidlertid aldri presentert for Sarpsborg bystyre. Da «Konseptvalgutredningen» ble behandlet av Sarpsborg bystyre i 2012 ble det fremstilt at S – linjen allerede var valgt.

Den 7. desember i 2016 ønsket et flertall i Sarpsborg bystyre å vedta at både S – linjen, Y – linjen og Rett Linje skulle utredes. AP ønsket ikke dette og lykkes til slutt med å få saken utsatt. Da saken så kom opp for bystyret på nytt 2. mars 2017 ble det lagt det til grunn at «konsept ØB4B (traseen via sentrum av byene) er besluttet av Stortinget».

Bystyret ble da forklart at «Staten ved departementet har bestemt seg for et konsept, dobbeltspor gjennom alle byene med sentrale stasjonsplasseringer.» Denne informasjonen var og er uriktig. Bystyret ble derfor både i 2011 og i 2016/17 fratatt muligheten til å kunne være med å vurdere andre alternativer enn ulike varianter av S – linjen. Denne feilen er fortsatt ikke rettet.

Dersom begrepet «planmyndighet» skal ha et reelt innhold må Sarpsborg bystyre få presentert de ulike mulige alternativene og involveres i de nye vurderingene og i beslutningen som skal tas.

Bystyret må kunne innhente eksterne/uavhengige vurderinger som kan belyse saken før det tas en beslutning. Bystyret har for øvrig klargjort at bystyret ikke isolert kan ta stilling til en InterCity løsning uten at det er avklart om det senere kan komme ytterligere traseer for gods- eller utenlandstog.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.