Jan Inge Haltbakk beskriver i sitt innlegg i SA at vi kan stå overfor en varslet katastrofe i forbindelse med utbygging i Torsbekkdalen.

Påstandene som Haltbakk framsetter er egnet til å uroe og skape forvirring. Jeg vil derfor forsøke å klargjøre hva som er kommunens praksis for utbyggingsprosjekter i områder med dårlige grunnforhold.

Kjent informasjon

At det er kvikkleire, og dermed vanskelige grunnforhold i Torsbekkdalen, er ikke «glemt». Som Haltbakk skriver ble det foretatt grunnundersøkelser i 2017, og disse resultatene har vært godt kjent både i kommunens eiendomsavdeling, hos planavdelingen og byggesaksavdelingen. Rapporten ble også oversendt til NVE i fjor.

At det er dårlige grunnforhold, utelukker imidlertid ikke å kunne bygge leiligheter, parkeringsplass eller skole. Det er mange mennesker som bor på kvikkleire, både i Sarpsborg og andre steder. Hvorvidt det kan gjennomføres utbygging og på hvilken måte, vil bli gjenstand for grundige og omfattende vurderinger i planprosessen som nå pågår for prosjektene som Haltbakk viser til. Det er også grunn til å understreke at de planlagte tiltakene ses under ett når det gjelder inngrep i terrenget.

Les også

En varslet katastrofe?

Generelt er det å si at kommunens viktigste verktøy for å hindre skred og skredulykker, er gjennom de kravene som stilles i planprosesser og byggesaker. Det er NVE som setter krav til hvilke undersøkelser og vurderinger som skal gjøres i reguleringssaker. Grunnforhold blir alltid utredet og vurdert av fagkyndige. Kommunens rolle er å sørge for at reguleringsplanen setter de kravene som undersøkelsene av grunnforholdene viser at er nødvendige.

Dersom utbygging kan gjennomføres, stilles det strenge krav til forebyggende tiltak. Slike tiltak er som oftest dyre, noe som kan føre til at utbyggingen blir endret eller skrinlagt. Det er også et ansvar for kommunen å si nei til byggeprosjekter som kan være for risikable å gjennomføre på grunn av kvikkleire.

Like regler for alle

Haltbakk skriver at kommunen har sendt brev til de som bor i området rundt Torsbekkdalen om at «de ikke kunne gjøre verken større eller mindre inngrep på egen eiendom» på grunn av grunnforholdene. Kommunen har sendt brev til de som bor eller eier eiendommer på Yven, Alvim og søndre del av Torsbekkdalen, men ikke med et forbud om å gjøre tiltak. Men på grunn av dårlige grunnforhold er det slik at de må søke om tillatelse til å utføre tiltak på eiendommen sin. Søknadsplikten er begrunnet med at kommunen skal ha oversikt over hva som skjer i området. Dette for å være «føre var» og kunne iverksette nødvendige forebyggende tiltak. Det er viktig å si at vi ofte gir tillatelse til mindre tiltak fordi de ikke utgjør noen fare for skred.

Jeg vil avslutningsvis tilbakevise Haltbakk sin påstand om at kommunen selv kan utføre massive inngrep i det nevnte området, samtidig som at de som bor i området ikke kan det. Om kommunen skal foreta seg noe, uansett om det er i Torsbekkdalen eller andre steder i Sarpsborg, så gjelder de samme reglene som for alle andre.

Katastrofen i Gjerdrum har gått dypt inn på oss alle. Det er viktig å understreke at årsaken til skredet per i dag ikke er kjent, men så langt har vi ingen opplysninger som tilsier at vi skal endre vår praksis eller iverksette akutte tiltak lokalt i Sarpsborg.