Vi får til mer sammen enn hver for oss. Det er den røde tråden i vårt forslag til partiprogram for de kommende årene, som nylig ble lansert.

Over tiår har vi bygget opp en sosialdemokratisk samfunnsmodell i Norge. Den må vi nå forsvare - og bygge videre på. Bare slik kan vi møte de store utfordringene som venter oss på 2020-tallet:

  • Flere hundre tusen nordmenn skal tilbake i arbeid: I dag står altfor mange utenfor, eksporten faller, og utryggheten øker i deler av arbeidslivet.
  • Velferdsstaten skal favne alle:sikre en trygg oppvekst, en god skole, en raus omsorg for våre eldste - og behandling i verdensklasse hvis du blir syk. Dette må vi klare samtidig som vi blir flere eldre, står midt i en pandemi og opplever en tillitskrise i distriktene etter sju år med kutt, privatisering og sentralisering.
  • Vi skal mer enn halvere norske utslipp av klimagasser og bidra til å redde verden fra klimakrise. Det må vi gjøre på en måte som reduserer forskjellene og skaper arbeidsplasser i Norge - og det haster.

I vårt programforslag gir vi tre løfter for å møte disse utfordringene.

Vårt første løfte er at vi vil sørge for trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én.

Vi er rike på naturressurser, på fisk, skog, hav og ren energi, og vi har verdens beste arbeidere. Norge er mulighetenes land, men vi er også et lite land. Det er i fellesskap vi er sterkest. Den norske modellen bygger derfor på et tett samarbeid mellom staten, næringslivet og fagbevegelsen.

Vi vil at bedriftene igjen skal møte en aktiv stat som bidrar mer - og som krever mer tilbake. Vi trenger en stat som trår til med kapital, støtter ny teknologi og bruker eierskap og offentlige innkjøp til å skape arbeidsplasser og nå viktige samfunnsmål.

Vi trenger en stat som stiller krav til næringslivet. Mer av naturressursene våre skal bearbeides og gi arbeidsplasser her hjemme. Utslippene av klimagasser skal ned. Og det organiserte arbeidslivet skal styrkes. Uten det overlever ikke vår samfunnsmodell. Sammen med en sterk fagbevegelse vil vi bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, begrense innleie, sørge for at flere kan jobbe på heltid, og satse på livslang læring og kompetanse.

Alle som kan og vil jobbe, fortjener muligheten til det. Vi må skape flere arbeidsplasser, og det må bli lettere å komme inn i arbeidslivet. Det skal bli lettere å kombinere trygd og arbeid, og unge mennesker skal vite at de ikke står alene, at de har fellesskapet i ryggen. Det starter i en skole hvor alle barn kan lykkes.

Den andre løftet vi gir, er å gjøre vår felles velferdsstat sterkere. Den skal omfatte alle, uavhengig av hvem du er, og hvor du bor.

Vi må gjøre den sterkere fordi oppgavene de neste årene blir større. Ingen unge skal falle utenfor, og alle eldre skal være trygge.

Vi trenger sterkere lokalsykehus, en ambulansetjeneste som kommer når det virkelig haster, jordmødre i full stilling i alle distriktskommuner og et politi og brannvesen som er til stede der folk bor.

Vi legger også frem en omfattende plan for bedre kvalitet og kapasitet i våre felles sykehus. Alle eldre skal være sikre på at de får hjelp som er tilpasset deres behov. De har rett til en trygg og verdig alderdom. Da er ikke høyresidens oppsplitting og privatisering veien å gå. I stedet skal vi bruke fellesskapets midler til å gi gode tilbud til alle.

En sterkere velferdsstat betyr også en velferdsstat som styres på en annen og bedre måte. Det skal bli mindre bruk av markedets logikk i offentlig sektor, og fagfolk skal bruke mer tid på innbyggerne - og mindre på unødvendige skjemaer. Mer tillit til de ansatte blir en av våre viktigste reformer av velferdsstaten i neste stortingsperiode.

Norges klimamål skal nås! Det er vårt tredje løfte.

Vi trenger en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Natur- og klimapolitikk må bli en ramme rundt all annen politikk.

I transportsektoren, i energipolitikken, i utenriks- og utviklingspolitikken og på mange andre områder setter vi klima og natur høyere på dagsorden enn noen gang. Fellesskapets muskler skal brukes til å kutte utslipp og bevare natur overalt i samfunnet vårt.

I fremtiden vil de tryggeste arbeidsplassene være natur- og klimavennlige.

Norge har de beste forutsetningene for å bygge ny, klimavennlig industri basert på ren, norsk energi. Våre fagfolk kan utvikle nye, gode jobber og klimaløsningene verden trenger, for eksempel innen karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind og grønn skipsfart. Vi skal gjøre norsk sokkel utslippsfri. Norge skal bli et utstillingsvindu for nye, utslippsfrie transportformer.

Norge har menneskene, økonomien og kompetansen som trengs for å møte klimakrisen, og Arbeiderpartiet er garantisten for en ansvarlig klimapolitikk der arbeidsplasser står i sentrum, og der alle bidrar etter evne.

De siste årene har forskjellene i landet vårt økt: mellom rik og fattig, mellom by og land. Koronakrisen har gjort vondt verre for mange.

Nå trenger vi sterkere fellesskap. Fellesskapet var avgjørende for Norges vei fra fattig samfunn til et rikt land, og fellesskapet har vært avgjørende gjennom koronakrisen - med en sterk offentlig helsetjeneste, et organisert arbeidsliv og høy tillit til hverandre. Men et sterkt fellesskap er ikke noe som oppstår - eller består - av seg selv. Vi må ved alle korsveier og i alle politiske avgjørelser velge fellesskapsløsninger framfor å tro at de store oppgavene kan løses av hver enkelt eller av markedet alene.

Arbeiderpartiet mener dette er valg vi som samfunn må ta dersom forskjellene i Norge skal bli mindre og mulighetene større, uansett hvem du er, og hvor du bor.