Årsmøtet i Partiet De Kristne i Sarpsborg ble avholdt mandag 1. mars 2021. Årsmøtet vedtok følgende resolusjon:

Partiet De Kristne har i lengre tid sett med bekymring på utbyggingen av botilbudene i vår kommune, og som nesten utelukkende dreier seg om blokker og høyhus. Vi ser at fine eneboliger og eiendommer blir kjøpt opp og jevnet med jorden, for å gi plass til stadig flere blokker og høyhus i byen og omegn.

Det var derfor et lite lyspunkt å lese i SA 1. mars at en eiendomsutvikler hadde satt ut 14 eneboligtomter på Bergheim syd, og at responsen var stor. Alle ble solgt på kort tid. Det forelå også planer om 115 tomter senere.

Denne responsen viser at det er store behov for eneboligtomter, og kommunen må derfor legge mer til rette for at folk som ønsker det skal få bygge og bo i egen bolig - og dette gjelder også utkantene i kommunen.

Partiet De Kristne har i sitt handlingsprogram vedtatt å arbeide for følgende: Partiet De Kristne ønsker at det skal være mulig for alle å skaffe seg egen bolig, uten å måtte binde opp to fulle inntekter i flere tiår. Det må bli lettere å bygge egen bolig uten urimelige og kostnadskrevende særkrav til utforming og tekniske løsninger.

Vi vil derfor ha et lovverk som gjør det enkelt og rimelig å bygge egne boliger, og på den måten fremme et variert, naturlig og levende boligmasse tilpasset ulike ønsker og behov.

Partiet De Kristne ønsker at all offentlig forvaltning skal være effektiv og smidig, med enkle og forutsigbare kjøreregler. Verken næringslivet eller privates rett til å disponere egen eiendom skal detaljstyres.

Utgangspunktet må være at både private og profesjonelle utbyggere må få bygge som de vil på egen eiendom. Det må eksempelvis bli enklere, billigere og raskere å skille ut tomter fra egen eiendom. Lovverket skal primært rettes inn mot å lage et romslig rammeverk som gir nøytrale og forutsigbare forhold for alle. Det betyr at vi vil redusere antall høringsinstanser, begrense innsigelsesretten i arealsaker og lage lover som overlater minst mulig til saksbehandlerens skjønn.