(Nettavisen) De siste årene har vi blitt vant til at Norge skal føre en «streng og rettferdig» innvandringspolitikk.

Arbeiderpartiet har fått mye oppmerksomhet for at de vil føre en «streng, rettferdig og human» innvandringspolitikk - og nå har den utvidede regjeringen funnet en ny formulering som skal si noe om innvandringspolitikken:

«Vi vil føre en bærekraftig innvandringspolitikk, som må være restriktiv, rettssikker og ansvarlig», står det å lese i den nye regjeringsplattformen.

Ifølge plattformen er migrasjon en betydelig utfordring for Norge:

«Folkeforflytninger setter det norske samfunnet på prøve, uansett årsak. Ikke minst gjelder det den norske velferdsstatens bærekraft. Det norske velferdssamfunnet står overfor en periode med økende andel eldre og mindre økonomisk handlingsrom.

Høy innvandring vil være en tilleggsutfordring i dette bildet. Det er derfor nødvendig å regulere innvandringen.»

Mye nye politikk

Innvandringspolitikken er noe av det som vies mest plass i den nye plattformen til Høyre, Frp, Venstre og KrF - der det listes opp hele 35 punkter under «regjeringen vil».

Veldig mange av disse punktene er formuleringer som skal videreføre dagens politikk, blant annet skal en «videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger», de skal «sikre rask behandling av asylsøknader» og de vil «videreføre hovedregel om at retten til familiegjenforening gjelder nære slektninger som ektefelle og barn».

Dette er noe av det nye:

Bruke bistandsmidler som pressmiddel

Regjeringen er ikke fornøyd med dagens returavtaler, og skriver at de ønsker å bruke økonomisk bistand som et forhandlingskort.

«Regjeringen vil bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere».

I praksis betyr det at Norge vil lokke med bistand, eller true med å trekke bistand, for å sikre returavtaler.

Høyt nivå av kvoteflyktninger

Regjeringen la seg i siste statsbudsjett på et historisk høyt nivå av kvoteflyktninger, på 3000 i året.

Ifølge plattformen skal dette nivået videreføres.

Samtidig slås det fast at antall kvoteflyktninger skal sees i sammenheng med «øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer, herunder eventuell relokalisering fra EU».

Det betyr at hvis Norge tar imot flyktninger gjennom et EU-system skal det avregnes mot kvoteflyktninger.

Det er derimot uklart hva «øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer» betyr. Frp-politikere har omtalt dagens nivå på 3000 kvoteflyktninger som et "tak", og at det vil redusere om det blir en "svært stor" økning av asylsøkere.

Forsterke jakten på flyktninger som har løyet for å få opphold

Det har vært mye bråk rundt arbeidet med å avdekke personer som har fått opphold i Norge på falsk grunnlag.

I den nye regjeringsplattformen slås det fast at dette arbeidet ikke bare skal forsette, men innsatsen skal styrkes.

Regjeringen skal samtidig «intensivere» arbeidet for å avdekke falske dokumenter.

Gi amnesti til eldre asylsøkere

Regjeringen legger opp til en ny amnestiordning for asylsøkere som ikke har returnert etter avslag på søknad.

«Legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge.»

Straffe flyktninger som reiser på ferie til hjemlandet

Personer som først flykter fra et land, og så reiser tilbake på ferie til det samme landet, vil nå få reaksjoner.

«Innføre karantenetid for flyktninger som drar på reiser til hjemlandet uten forutgående avtale med norske myndigheter, og som ikke kan sendes ut på grunn av folkerettslige forpliktelser Norge er bundet av. Utmåling av karantenetiden må være forholdsmessig. I karantenetiden opptjenes det ikke botid i henhold til kravet for permanent oppholdstillatelse. Det gis heller ikke tillatelse til familieinnvandring i karantenetiden.»

Krav om selvforsørgelse

Regjeringen har flere grep for å stramme inn familiegjenforening.

  • Bruke DNA-testing i alle saker for å avklare slektskap i forbindelse med familiegjenforening
  • Legge til grunn at ved familieinnvandring til Norge må man kunne forsørge seg selv, eller bli forsørget av den man gjenforenes med. 
  • Stramme inn unntak fra selvforsørgelseskravet for personer under grunnopplæring og videregående utdanning, slik at dette bare gjelder dem som er i godkjent opplegg gjennom introduksjonsordningen, i NAV-tiltak eller som omfattes av ungdomsretten til videregående opplæring.
  • Stramme inn regelverk og praksis og fremme tiltak for å forhindre proformaekteskap, flerkoneri og gjentagende familieinnvandring.

Gjøre det vanskeligere å få statsborgerskap

Ifølge regjeringen skal statsborgerskap i Norge «henge høyt».

Rent konkret betyr det at du må ha bodd i Norge i minst åtte år, samt at kravet til norskkunnskaper heves til det som kalles B1, fra dagens A2.

Det betyr konkret følgende krav (B1):

«Personen kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.»

Dagens krav er som følger (A2):

«Personen kan delta i enkle samtaler om praktiske gjøremål og rutinepregede arbeidsprosesser i kjent kontekst. Kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til egen arbeidssituasjon. Personen kan skrive korte, enkle beskjeder og gjengi opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger.»

Forsterkede asylmottak

Enkelte asylsøkere har et større sikkerhetsbehov enn andre, og regjeringen skriver derfor at de vil:

«Sikre et tilbud med forsterkede mottak som ivaretar sikkerhet og trygghet for omgivelsene.»

Enklere arbeidsinnvandring

Regjeringen vil gjøre det lettere for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området å få oppholdstillatelse i Norge.

Regjeringen vil konkret:

  • Ha raskere og enklere prosedyrer for å søke om arbeidstillatelse, visum og forlengelse og fornyelse av arbeidstillatelser.
  • Legge til rette for arbeidsinnvandrere med relevant kompetanse fra land utenfor EØS.