En stor del av den dyrka marka i Norge består av begrensede arealstørrelser per jordteig. I tidligere Hordaland er den gjennomsnittlige størrelsen per jorde 4,4 dekar. I Agder er gjennomsnittsstørrelsen 5 dekar, og i Østfold er gjennomsnittsstørrelsen 21,1 dekar (kilde: Agri analyse).

I Sarpsborg ser vi en politisk vilje til å bygge ned matjord. Det er ikke så farlig, uttaler kommuneledelsen om å bygge ned små jordlapper. Faktum er at Sarpsborg er en av de verste kommunene til å bygge ned matjord. I perioden 2000 til 2016 ble det samlede jordbruksarealet i Sarpsborg redusert med 5 prosent (kilde: Landbruksdirektoratet).

Nå går vi inn i en tid hvor Sarpsborg skal rullere sin arealplan. Da kommer ønsket om å bygge ned jordbruksarealet ytterligere. Det finnes mye skog og grunnfjell i Sarpsborg som ligger egnet til for utbygging. Kanskje er friluftsinteressene truet? Når man ser på temakart friluftsliv, som er vedlegg til kommunens arealplan for 2021-2033, er stort sett det meste som ikke er asfaltert viktige eller svært viktige friluftsområder. Dette gjelder også dyrka mark. Vår kommuneledelse tar grep for å bygge ned matjorda!

På nettsiden regjeringen.no står det sitert: «Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer».

Ulike produksjoner har ulike krav til både utstyr og tyngde på kjøretøy. En mindre jordteig er like viktig som en stor avhengig av driftsform og plantekultur. For frukt- og grøntproduksjoner benyttes ofte mindre jordteiger da disse kulturene har et høyere dekningsbidrag enn korn. Radbredden i frukt- og bærkulturer kan være fra 0,3 meter i jordbær til cirka 4,2 meter i plomme. Et dekar med epler er cirka 330 trær. Trærne gir cirka 9 kilo per stykk. Det betyr at 1 dekar med eple gir en produksjon på cirka 3 tonn. Små jordteiger kan gi god avkastning!

Et generelt problem i Norge, og i andre land, er at kornproduksjonen nå har stagnert, til tross for bedre utstyr og innsatsfaktorer. Hovedproblemet er for stort marktrykk som bidrar til jordpakking. Jordpakking er hovedårsaken til lavere avling i korn. Store arealer krever større utstyr for at kornproduksjonen skal være effektiv, men produktivitetsgevinsten blir redusert på grunn av lavere avlinger grunnet jordpakking. Vi er kommet til et punkt hvor det ikke kan hentes ut produktivitetsgevinster med større landbruksmaskiner.

Det er på tide å tenke annerledes - også i Sarpsborg. Mindre «jordlappær» er det faktisk mangel på i Sarpsborg. Vi kan derfor ikke tillate at denne politikken fortsetter.