Dyrket mark er bearbeidet areal som brukes til matproduksjon. Spørsmålet mange stiller seg er hvorfor dyrket areal skal omdisponeres til andre produksjoner, eller til boligbygging. Dyrket mark er næringsområde med formål matproduksjon.

Bedrifter stiller ulike krav til næringsarealer. I forbindelse med ny arealplan og kystsoneplan er det relevant å stille spørsmålet: «Er det gjort undersøkelser som viser hvor ulik næring bør være lokalisert?»

Er det gjort undersøkelser som viser hva slags næringer som ønsker å etablere seg i Sarpsborg?

Hvor store arealer trenger bedriftene, og hvilken infrastruktur er det behov for?

E6 er plassert midt i Østfolds matfat. Det må derfor stilles vesentlige krav til regulering av nye industritomter. Jeg tror ikke behovet ligger til grunn for regulering av nye arealer. Det er snarere et ønske om at bedrifter skal velge Sarpsborg. Politikerne må tenke nytt i forhold til utvikling.

Langs E6 ligger mange bedrifter som stort sett driver med lager, import eller distribusjon. Ofte grossistvirksomhet basert på import. Viktige arbeidsplasser, men må de ligge på dyrka eller dyrkbar mark inntil E6?

Jeg vil også rette blikket til Fredrikstad og Øra som industriområde. Øra ligger sentralt til i forhold til sjøtransport, men i forhold til E6 kan det nesten ikke ligge dårligere til. Det er heller ikke noen veldig gode transportveier som fører til Øra.

Næring må ikke nødvendigvis ligge direkte ved E6. Etablering av nye bedrifter har ofte sammenheng med en optimalisering knyttet til: arbeidsmarked med relevant arbeidskraft, tilskuddsordninger for etablering, skattlegging, næringstomter, geografisk plassering med mer.

Jeg tror planarbeidet feiler på mange områder. Vi kan ikke legge ned næringsareal knyttet til landbruk for å gjøre plass til andre næringer. Vi har nok arealer, som kan tas i bruk, til utbygging av ulike næringer.

Jeg vil gjerne sitere Dwight Eisenhower som uttalte i Peoria, Ilinois 1956. «Farming looks mighty easy when your plow is a pencil, and your're a thousand miles away from the corn fields». Landbruket er i endring samtidig som næringens betydning øker. Jordsmonnet og klimaet gjør Sarpsborg til et av de viktigste landbruksarealene i Norge. Østfold utgjør mye av forutsetningene for et landsdekkende differensiert landbruk. Alle dyrkbare arealer er i denne sammenheng viktige. Dette må politikerne i Sarpsborg ta innover seg.

Jeg vil også vise til IPCCs landrapport «Climate Change and Land». Denne landrapporten viser arealbrukens betydning. Vi må svare på utfordringene ved å beskytte grunnlaget for produksjon av mat i Norge. Vi må utvikle en bedre integrert klima-, mat-, miljø- og arealpolitikk. Vi må ha fokus på matsikkerhet og forsyningssikkerhet.

Noen vil nok mene at mat kan importeres fra andre deler av verden. Vi er en del av en globalisert verden. Til det må jeg si at produksjon av mat i Norge er viktig. Vi lever i en verden som er påvirket av klimaendringer, pandemi, vannmangel, forurensning og konfliktområder for å nevne noen. 50 prosent av verdens transport av hvete går gjennom Suez, Gibraltar og Bosporos.

I år går Nobels fredspris til Verdens matvareprogram (WFP). Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, begrunnet dette med følgende: «Nobels fredspris for 2020 tildeles Verdens matvareprogram for deres innsats for å bekjempe sult, for deres bidrag til å bedre forholdene i konfliktområder, og for å være en drivende kraft i arbeidet med å forhindre at sult brukes som et våpen i krig og konflikt».

Politikerne i Sarpsborg må si nei til nedbygging av dyrket eller dyrkbar mark.

Les også

Dyrka mark og små «jordlappær»

Les også

– Jordvernet kan ikke styre alt!

Les også

– Bevar Bjørnstadmyra

Les også

– Senterpartiet viderefører nedbygging av dyrket mark

Les også

Hvem bestemmer i Sarpsborg?