Sarpsborg har nå utarbeidet forslag til ny arealplan og legger den snart ut på høring, slik at innbyggerne kan si hva de mener om forslaget. Arealplanens kart og bestemmelser legger juridiske føringer for alle typer fremtidige utbygginger, nedbygginger og vern for hver kvadratmeter av vår kommune.

Borgen og søndre Skjeberg arbeiderlag er selvfølgelig særlig opptatt av innbyggerne i Skjeberg og vi har våre meninger om forslagene til ny arealplan. Vi har påvirket før og har tenkt å fortsette med det.

Det er allerede ferdig regulert over 700 nye boliger i Skjeberg, i tillegg kommer blant annet utbygging av Kala travbane og forslag om både store nye utbyggingsområder og fortetting i ny arealplan. Vi forutsetter derfor at Borgen sekundærsenter utvides! Det motsatte foreslås merkelig nok i arealplanen! Dette handler om et godt tjenestetilbudet til et stadig økende antall innbyggere i Skjeberg og om å unngå unødvendig mye bilkjøring.

Borgen sekundærsenter bør utvides og inkludere Iseveien senter, Rema 1000 og gjenbruksbutikken, slik at det legges til rette for utvidet forretningsvirksomhet og tjenestetilbud her. Med så store utbygginger som nå er planlagt og planlegges i Skjeberg må det også avsettes rikelig med arealer til offentlig formål i planen, for eksempel til både ny skole og omsorgsboliger for eldre. Vi finner ikke forslaget til ny arealplan tilfredsstillende i så måte.

Viktige natur- og friluftsområder (LNF) må sikres for nåtid og fremtid, som Hafslundskogen og området mellom Isesjø og Fjelldal. De er viktige for trivsel og folkehelse. Friluftsområdene bør være tilgjengelige for mange, uten at de må kjøre bil. Dette tilsier at naturområder nær bebyggelse må anses som særdeles viktige! Vi ser nå tydelig at turtrafikken stadig øker og koronaepidemien har til fulle vist oss hvor viktig naturen og turområdene er for oss.

Vi er motstandere av boligbygging i Hafslundskogen. Det området kommer til å bli et stadig viktigere natur- og friluftsområdet for innbyggerne både i Skjeberg, på Hafslundsøy og i sentrum, etter hvert som vi blir flere og flere og må bo tettere.

Friluftsområder må ha en viss størrelse for å tåle slitasjen, for å kunne tjene formålet og samtidig kunne ivareta natur og dyreliv. Vi er også motstandere av ytterligere utbygging mot Isesjø, av samme grunn.

Mange av våre vannområder er også under sterkt press og det går ut over vannkvaliteten og livet i og rundt vannet. Områdene rundt for eksempel Isesjø og Nipa bør bevares slik de er i dag og det bør gjøres tiltak for å forbedre situasjonen. Rent vann er og blir en svært viktig ressurs, som må ivaretas for fremtiden.

Vi må slutte å kun snakke om jordvern, nå må vi vise at vi faktisk mener alvor og slutte å bygge ned dyrkbar jord. Det kan komme tider da vi trenger hver minste jordlapp, slik vi gjorde for 80 år siden. Vi ser tydeligere enn på lenge at epidemier som corona, omfattende tørke i andre land (nå Tyskland og Frankrike) og krig fort kan true importen av den maten vi trenger.

Når man tar noe ut bør man komme med forslag om annet man kan legge inn, sies det. Vi forslår at deler av området regulert til Ravei, omreguleres til boligformål. Dette området går fra Borg videregående skole i vest til Fjelldalveien i øst, er kommunens eiendom og ligger pr dato brakk. Det er et utmerket område å bygge familievennlige rekkehus på. For øvrig mener vi at behovet for nye boliger, er mer enn godt nok dekket i forslaget til ny arealplan.

I forbindelse med planer om store utbygginger, må det utarbeides trafikkanalyser. Dagens vegnett vil ikke takle de store utbyggingene. I forbindelse med stor fortetting, nye utbygginger og veger må det tas hensyn til både nye og eksisterende boligområder, ifht støy og forurensing. Vi har allerede for mange innbyggere som er plaget av støy. Noen ganger er det faktisk best å la være å bygge nytt.

Hva vi bygger og hvor vi bygger påvirker i stor grad hvem som flytter inn i boligene. Det samme gjelder selvfølgelig kvaliteten på eksisterende boliger. Når det bygges nytt og fortettes må bokvalitet og trivelig nærmiljø for alle stå i fokus. Vi trives alle best i pene og menneskevennlige omgivelser. Sollys, god luftkvalitet, fravær av støy, rikelig med grønt og variasjon er viktig for menneskers trivsel og helse. Det påvirker også verdien på boligene.

Nærmiljøene må legge til rette for aktivitet og uteliv - for alle aldersgrupper. Kommunen er pålagt å tenke folkehelse i alt den gjør. Det må komme tydelig fram i den nye arealplanen. Trivsel og folkehelse er viktig for den enkelte, dens familie, for arbeidsplassene og for hele Sarpsborg samfunnet.