Gå til sidens hovedinnhold

En skole for alle

Artikkelen er over 2 år gammel

Skolen Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nøkkelen til en god skole er nok lærere, og kvalifiserte lærere.

Hver enkelt elev må bli sett, og få den oppfølgingen de har krav på i henhold til norsk lov.

KrF har lenge arbeidet for å få på plass mange nok kvalifiserte lærere. Vi har fått gjennomslag for en lærer norm som sier at det skal være maks 15 elever per lærer 1-4. klasse, og maks 20 elever per lærer 5-10. klasse.

Dette er bra for elevene, bra for lærerne og ikke minst bra for kommunebudsjettet. Ved å sette inn ressurser reduserer man behovet for reparasjon senere i undervisningsforløpet.

Siden 2013 har KrF i hvert statsbudsjett fått gjennomslag for øremerking av midler til flere lærere i grunnskolen. I 2018 fikk kommunene 700 millioner kroner over nasjonalbudsjettet, for å oppfylle lærer normen. Det samlede tilskuddet for 2018 var i overkant av 1,4 milliarder kroner. For 2019 er bevilgningen 1,75 milliarder kroner.

I Sarpsborg kommune viser tallene at vi er nær kravet om å oppfylle bemanningsnormen (98 prosent Kostra), men at det skorter noe med tanke på at ikke all undervisning blir utført av kvalifisert lærer (11,9 prosent Kostra).

Det er mye som fungerer i Sarpsborg skolen, og all ære til de mange dyktige ansatte som arbeider der. Ikke alt går på skinner, og det må også frem i lyset.

Det er et stort ansvar en kontaktlærer har - det å "se" alle elevene en har foran seg. Alle er unike med forskjellig ballast og utfordringer. De aller fleste følger den vanlige strømmen i forhold til læring og undervisningsopplegg. Men det vil alltid være noen elever som trenger noe ekstra - noen trenger litt, noen trenger mye. Hos noen barn er det synlig, hos andre barn er det usynlig. Vi har teoretisk sterke barn, og vi har barn som strever. Vi har barn med adferds- og psykososiale vansker, og i tillegg har vi barn med medisinske diagnoser og funksjonsnedsettelser.

Alle disse elevene har rett på tilpasset undervisning. De som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær, eller vanlig tilpasset undervisning, har rett på spesial pedagogisk undervisning. Da må det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT, og kommunen vil fatte et vedtak.

 

Kontaktlærer skal gi likeverdig opplæring til elevene, og det innebærer at elevene ikke behandles likt, men forskjellig ut i fra de ulike behovene de har.

For å klare dette må lærer ha flere hoder og hender til å hjelpe seg. I dag er det utstrakt bruk av assistenter. Mange riktignok med lang og god erfaring. De utfører en svært viktig jobb i skolen i dag, men de kan aldri bli en erstatning for pedagogen.

Den norske lov (og FN) sikrer alle barn retten til en tilrettelagt og inkluderende opplæring. Dessverre ser vi at det ofte svikter når, og der hvor, ressursene skal fordeles.

Dette går ut over denne fra før av sårbare gruppen med elever. Det blir en kamp om pedagogene. Vi ser at elevene som trenger undervisning av pedagoger med høy spesial pedagogisk kompetanse ofte blir undervist av ufaglærte assistenter. Den faglige forventningen til disse barna er ofte heller ikke god nok. Alle barn fortjener å få ut sitt potensiale uavhengig av om målene er små eller store.

KrF vil ha mer ressurser til skolen. I tillegg til nok kvalifiserte lærere for å dekke grunnbemanningen, må vi få flere spesialpedagoger, sosial lærere, vernepleiere og helsesykepleiere inn i skolen. Nettopp for å møte de utfordringene som finnes i skolen i dag.

I løpet av høsten vil regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Vi må ha fokus på, og arbeide målrettet for at elevenes rettigheter blir innfridd. Først da vil vi få en skole for alle.

Kommentarer til denne saken