Sett i lys av tragedien i Gjerdrum, er det grunn til å se på hva som skjer i Sarpsborg og våre mange kvikkleireforekomster.

La oss ta en titt på Torsbekkdalen.

Kommunens prestisjeprosjekt, enda en innfartsparkeringsplass på motsatt side av Sirkustomta for opptil 300 biler.

Det tar seg vel godt ut med parkering på hver side av Korsgata, og gir et signal om at biler ikke er ønsket i sentrum, noe de heller ikke er.

Denne parkeringsplassen ønsker de å trøkke godt ned i myrlendt terreng innover løkka som er full av kvikkleire.

Like overfor finner vi prosjektet Korsgata 42, enda en stor og risikofylt utbygging.

Der vil kommunen, i samarbeid med Skolt Utvikling, sette opp en svær boligblokk kloss inntil villabebyggelsen, med matvarebutikk på gateplan, og selvsagt tilhørende parkering.

Det kan vel ikke være noe farlig, eller?

Vel, hvis vi ser bort ifra at byggemåten og plasseringen i terrenget ifølge NVE er selve oppskriften på «Hvordan utløse et leirskred».

Oppskriften er såre enkel; fjern masser nederst i skrått terreng, og plassér noe stort og tungt på nivået over.

Denne oppskriften vil kommunen faktisk bruke på begge disse prosjektene.

Jeg minner om raset ved gangstien nedenfor Stadion i 2011, altså cirka 100 meter unna, altså tilhørende samme kvikkleireområde. Den gangen tok kommunen ansvar og skrinla planene om en ny barneskole på tomten like over rasstedet.

Det ser dessverre ut til å være glemt nå.

Grunnrapporten for Torsbekkdalen foretatt i 2017 ser også ut til å være gjenstand for kollektiv forvirring. Alle påstår å ha lest eller sett den, men trolig vet ingen hvor den er. Kommunen brukte 3 år på å sende den inn til NVE, og selv det gjorde man på feil måte.

Det har medført at kommunen selv har påstått at det ikke er kvikkleire i Torsbekkdalen, fordi de ikke finner noe om det i NVEs kartdatabaser.

I forrige uke klarte NVE og jeg å spore opp rapporten ved hjelp av dato for innsendelse, og da skjønte NVE hvorfor rapporten var ukjent for dem. NVE legger ikke inn detaljer fra rapporter selv lenger, men har opprettet en egen innmeldingsportal. Derfor kommer grunnundersøkelsen om kort tid til å bli tilgjengeliggjort, nå som misforståelsen endelig er identifisert.

Jeg har for øvrig god kommunikasjon med Jon Myrli i kommunen, og dette vil nå bli ordnet opp i snarest.

Hele dette området er fullt av kvikkleire, og ved massive utbygginger i de nevnte områder, pluss Byhaven og potensielt Korsgata 29, ser det ut til at hele Ringgata kan bli påvirket hvis det kommer et utløsende skred under en mulig bygging på disse stedene. Også den haugen som utgjør Rondegata, Dovregata og Schibberns vei vil rase ut, og det kan bli samling i bånn. For øvrig er to hus ytterst på sistnevnte område allerede på vei til å skli ut, og vil ikke kunne motstå naturkreftene om gravemaskinene slippes løs.

For øvrig er jo kommunen klar over at det er rasfarlig. De sendte i 2018 et brev til eierne av eiendommene rundt kvikkleiresumpen om at de ikke kunne gjøre verken større eller mindre inngrep på egen eiendom nettopp av denne grunn.

Men selv kan kommunen tilsynelatende utføre massive inngrep uten at det utgjør noen fare for leirskred.

NVE har opplyst kommunen om korrekt fremgangsmåte, og det er betryggende å vite at kommunen i dag har et tydeligere fokus på kvikkleireproblematikken.

Olje- og energiminister Tina Bru varslet nylig at en ekstern ekspertgruppe skal granske skredet i Gjerdrum, og man ser for seg behov for endring av regelverk og oppfølging angående kvikkleireskred.

Det sier oss at det vi gjør i dag verken er trygt nok eller godt nok.

På denne bakgrunn anbefales det å skrinlegge prosjektene i Torsbekkdalen, og andre kvikkleireområder som planlegges utbygd (som for eksempel Bodalstranda) bør stilles i bero frem til granskningen er ferdig.

Vi kan ikke gamble med liv og helse og overse en varslet katastrofe.