Vi har fulgt situasjonen i påtalemyndigheten en stund, og vi ser at det er for mange saker inne og et høyt arbeidspress. Dette tar vi alvorlig, og derfor har regjeringen satset kraftig på påtale og hele straffesakskjeden i statsbudsjettet for 2021.

Advokatfirmaet Kluge har gjennomført en selvstendig og uavhengig undersøkelse av situasjonen på oppdrag fra Politidirektoratet. De har gått igjennom en omfattende mengde dokumenter, rapporter og systemdata. Kluge har gjennomført samtaler med ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten, kan vi lese i Politiforum.

Den samme artikkelen forteller at ifølge Politidirektoratet har politimesteren iverksatt tiltak for å bedre situasjonen, og hun har også planlagt flere tiltak som skal settes i verk. Det er godt lederskap.

En velfungerende påtalemyndighet i alle ledd er avgjørende for en god og effektiv straffesaksavvikling. Regjeringen tar på alvor at antallet alvorlige og ressurskrevende straffesaker har økt. Til tross for et spesielt og svært utfordrende år på grunn av pandemien, og de smitteverntiltak den har nødvendiggjort, er flere av resultatene for politiets straffesaksarbeid tilfredsstillende. Gjennom 2020 har politiet redusert restansene.

Det er siden regjeringen tok over ansatt rundt 180 nye politijurister. Det jobber nesten 30 prosent flere politijurister i politiet, 50 prosent flere i Øst politidistrikt, nå enn da Ole André Myhrvolds Senterparti satt i regjering.

Vi skal styrke påtalejuristene i politiet med 39 millioner kroner i løpet av året. Vi skal også ansette flere statsadvokater og mange flere dommere i domstolene våre. Dette er et løft for hele straffesakskjeden som ikke er gjort tidligere, og det vil gjøre arbeidshverdagen bedre og saksgangen raskere.