Det Rette Parti blir beskyldt for å være ett ensaksparti og dermed er stemmen bortkastet. Det er en påstand som ikke er forankret i virkelighetens verden. Se bare her:

Det er ingen tvil om at jernbanesaken, ønsket om en utredning av rett linje gjennom Østfold, er Det Rette Partis desidert viktigste sak. Det er imidlertid ikke korrekt å hevde at partiet kun er opptatt av jernbanen ved dette valget. Det er de som har gått tom for saklige argumenter som tyr til denne formen for forenklet debatt. Valg av trasé påvirker for øvrig mange politiske saksområder.

Politikk dreier seg om prioriteringer. På et generelt grunnlag kan vi fastslå at Det Rette Parti vil sørge for at kommunens lovpålagte oppgaver blir fulgt opp og gjennomført. Tjenester til kommunens innbyggere skal og må være av beste kvalitet og i tilstrekkelig omfang.

Det Rette Parti blir beskyldt for å være ett ensaksparti og dermed er stemmen bortkastet. Det er en påstand som ikke er forankret i virkelighetens verden

Jon Henriksen, listekandidat for Det Rette Parti

 

Det Rette Parti er særdeles opptatt av at kommunens innbyggere får gode helse- og omsorgstjenester. De lokale lovkravene vil bli fulgt opp fra partiets side. Alle skal ha tilgang til likeverdige tjenester av god kvalitet.

Fra nyttår av er den nye, store fylkeskommunen Viken en realitet. Det vil gi de unge mulighetene til å benytte seg av skoletilbud i et større geografisk område enn tidligere. Det Rette Parti vil arbeide for at flest mulig vil griper denne sjansen. Med bedre togtilbud vil skolealternativene øke ytterligere i omfang. Det samme vil skje innen kulturlivet.

Jernbanesaken påvirker altså mange politiske saksområder. Ikke minst gjelder det miljøspørsmålene. Med en moderne og effektiv togløsning, slik som Det Rette Parti går inn for, kan man tredoble antall togpassasjerer gjennom redusert biltrafikk. Dermed er det mulig å oppnå en reduksjon på over 40.000 tonn CO2 innen 2030.

En reduksjon på samme CO2-nivå kan oppnås i klimabelastningen ved reduksjon i langdistansetrafikken, som går mellom Oslo og Göteborg, altså gjennom Sarpsborg. Skal Sarpsborg kommune bidra til at Parisavtalen oppnås, er den rette toglinjen gjennom Østfold ett av de viktigste tiltakene.

Med en moderne og effektiv togløsning, slik som Det Rette Parti går inn for, kan man tredoble antall togpassasjerer gjennom redusert biltrafikk

Jon Henriksen, listekandidat for Det Rette Parti

 

Jernbaneutbyggingen vil også påvirke kommunens veiutbygging, slik sett er rett linje for jernbanen gjennom Østfold, en betydelig og omfattende samferdselssak.

Som nevnt er Det Rette Parti opptatt av helse. I et helseperspektiv er jernbanesaken også viktig. Usikkerheten knyttet til at hus og hjem må rives bidrar til dårlig psykisk og fysisk helse. Det samme skjer om folk må etablere seg i nye bomiljøer. I tillegg vil den lange anleggstiden, med støy og støvplager, skape store helsemessige utfordringer for mange av Sarpsborgs innbyggere.

I et tidligere leserbrev påpekte jeg at listetoppene i Det Rette Parti har bred politisk erfaring, samt erfaring fra næringslivet. Vi skal bidra til at kommunens innbyggere minst skal få et like godt, om ikke bedre, totaltilbud enn i dag på de fleste områder ved å samarbeide med de andre partiene om gode fellesskapsløsninger. Den meget viktige jernbanesaken er nemlig ikke til hinder for at man kan ha mange tanker i hodet på en gang.