Er det ønskelig og behov for fagbrev - og har det noen verdi?

Som foretakstillitsvalgt for arbeidstakerorganisasjonen Delta i Sykehuset Østfold, er jeg sjokkert over at spørsmålet stilles. Enda mer sjokkerende er det at det stilles spørsmål til om kompetansen benyttes og om arbeidsgiver drar nytte av den.

Stopper du opp og tenker etter hvilke av dine ferdigheter og kompetanse som skal brukes og om du med de kvalifikasjoner er å anse som faglært eller ufaglært? Har du tilegnet deg kompetanse, så brukes den kontinuerlig og konstant.

Et fagbrev er et avsluttende dokument etter fullført yrkesutdannelse med læretid. Fagbrev er dokumentasjon og et kvalitetsstempel på kompetansen din. Med fagbrev skal du stille sterkere i arbeidsmarkedet og skal gi rett til en gitt lønn. Ifølge SSB vil det i 2035 kunne mangle hele 90.000 fagarbeidere.

Sommeren 2018 uttalte Kunnskapsdepartementet at Norge trenger flere fagarbeidere. De ville gjøre det enklere for ufaglærte å formalisere kompetansen de har. I 2019 kunngjorde kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) at regjeringen satser videre på yrkesfag og deler ut hele 16 millioner kroner til et prøveprosjekt gjennom Kompetansepluss-ordningen. Han sa videre at «Vi må ruste folk for fremtidens arbeidsliv. Med fagbrev står du tryggere i jobben og bidrar med viktig kompetanse inn i bedriften».

Innenfor helse- og omsorgsektoren har vi en andel ufaglært arbeidskraft. I Sykehuset Østfold er det cirka 5.500 ansatte og cirka 75 prosent andel kvinner. Helse- og omsorgssektoren (sykehus og kommuner) er de arbeidsplassene der formell kompetanse blir stadig viktigere og hvor det settes større forventninger og krav til formell kompetanse.

Får jeg lønn for fagbrevet mitt? Det er arbeidsgivers styringsrett, for de kan påberope seg at selv om du innehar et fagbrev som samsvarer med stillingstittelen din (for eksempel renholder, sjåfør, portør), så er det ikke gitt at arbeidsgiver ønsker å lønne deg for ditt fagbrev. Begrunnelsen er at det er arbeidsgiver som stiller krav til kvalifikasjoner for stillingen, og er ikke fagbrev et krav eller ønske fra arbeidsgiver, så får du heller ikke lønn for fagbrevet ditt. Min påstand er at dyktige arbeidsgivere gir lønn for fagbrev og ser verdien og anerkjenner den. Dessverre reflekterer ikke alle arbeidsgivere over hvilke signaler og verdier det gir, hva gjelder omdømme, personalpolitikk og verdsetting av de ulike fag- og yrkesgrupper.

Et yrke har en status, og den påvirker i mange tilfeller innehaverens selvbilde, trivsel og helse. Flere kan oppleve en grad av statusinkongruens, som innebærer at man oppfatter statusen sin som lavere enn det man finner rimelig eller ønsker, noe som kan være en kilde til ubehag og stress. Det ikke å bli verdsatt for fagbrevet sitt, er krenkende og utviser liten respekt for deg som person og yrket. En skulle tro at sosial og emosjonell støtte var en selvfølge i dagens samfunn i 2020. I det legger jeg å bli verdsatt, akseptert og vist omsorg.

I sykehustalen 2020 til Bent Høie (H) ble det formidlet at pasientene skal oppleve forutsigbarhet, trygghet og kvalitet, og vite at det er kort vei til god og profesjonell hjelp når det trengs. Der spiller dere medarbeidere en avgjørende rolle. Det er viktig at dere trives på jobb. At dere opplever å ha gjort en god jobb når dere går hjem for dagen. Eller hjem fra kvelds- eller nattevakt.

Som tillitsvalgt har jeg mang en gang sagt til meg selv og andre at «jeg gjør en forskjell og har et viktig arbeid, og jeg er en stolt yrkes- og fagarbeider».

Klapp kollegaen din på skulderen, smil med munn og le med øyne og vær en stolt yrkes- og fagarbeider! For vi skal ville hverandre vel og lykkes sammen som et team i arbeidslivet!

Arbeidstakerorganisasjonen Deltas forbundsleder, Lizzie Ruud Thorkildsen, peker på fem tiltak for å sikre god kompetanse i fremtiden:

1. Et lønnsløft for fagarbeiderne og fagskoleutdannede.

2. Fagarbeiderne må tilbys hele stillinger og stimuleres til heltidsarbeid.

3. Fagarbeiderne må sikres gode muligheter for kompetanseutvikling.

4. En tydelig oppgavedeling mellom yrkesgruppene som bidrar til at fagarbeiderne får brukt sin kompetanse.

5. Arbeidstakere uten formell utdanning må gis mulighet til fagbrev.

– Det er viktig at fagarbeidernes viktige og nødvendige innsats også gir seg utslag i lønn. Når det er bred enighet om behovet for fagarbeidernes innsats, erfaring og kompetanse, er det et tankekors at fagarbeidergruppene har hatt en lavere lønnsvekst enn gjennomsnittlig lønnsvekst i 2018, sier Ruud Thorkildsen og viser til tall fra Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren (TBSK).

– Det ligger et betydelig potensiale i å utnytte fagarbeidernes og de fagskoleutdannedes kompetanse på en bedre måte enn i dag. Men for at dette skal kunne bli en realitet må det være tydelig at kompetanse faktisk lønner seg. Derfor trenger vi et lønnsløft for fagarbeidere og fagskoleutdannede i årets lønnsoppgjør, sier Ruud Thorkildsen.

Så tilbake til åpningsspørsmålet mitt. Er det ønskelig og behov med fagbrev - og har det noen verdi? Mitt svar er klart, høyt og tydelig: Ikke takk nei til kompetanse! Si ja til fagbrev!

Hva med deg, arbeidsgiver? Ønsker du flere ansatte med fagkompetanse og fagbrev? Er du da også villig til å betale lønn for fagarbeideren som benyttes på din arbeidsplass?

Arbeidsgiver, jeg utfordrer deg til å lønne yrkes- og fagarbeidere med fagarbeiderlønn, når du drar nytte fagkompetansen. Har du råd til å la være?