I debatten om hvor vi skal bygge og utvikle oss i kommunene i Viken sies det ofte at vi har så mye plass, i hvert fall i en del av våre områder, og at vi derfor bør fortsette å bygge spredt i stedet for å samle det meste i sentrumsområder og ved knutepunkt eller ved annen fortetting. Der er jeg uenig. Riktignok bør vi bli flinkere til å ta vare på det vi har, men når det først bygges bør det i minst mulig omfang være spredt, men heller rundt knutepunkt og sentrumsområder, og i noen grad ved grendesentra. Dette gjelder også det meste av handel og offentlige tilbud. Dette er også sentrale prinsipper i forslaget til regional planstrategi som skal vedtas i fylkestinget før jul, og som vil konkretiseres i den kommende regionale planen for areal og mobilitet.

Grunnen er åpenbar. Fortsatt spredt bygging fører til at vi bygger ned flere grøntområder, dyrket mark og tar mer areal, foruten at spredt bebyggelse gjør at flere blir avhengige av å kjøre mer med bil. Å bygge tettere og slik at flere av oss kan gå og komme lett rundt, er en nødvendig respons på naturkrisen, og om for å nå klima- og bærekraftmålene - noe vi er avhengige av om vi skal bidra til å sikre større grad og trygghet, velferd og valgfrihet også for fremtiden og ungene våre.

Særlig en del eldre ønsker å bo mer lettvint i sentrale leiligheter. De flytter kanskje fra store hus, som heller kan romme en familie, samtidig som de selv lettere kan oppleve sosial kontakt og klare seg bedre praktisk, ved at de bor enklere og nærmere butikker og kollektivknutepunkt. Også mange andre ønsker dette. Så bør både fylkeskommunen og kommunene også legge til rette for sosial boligbygging, eller andre tiltak for å støtte førstegangsetablerere og andre grupper som strever med å komme inn på boligmarkedet.

Poenget er ikke at alle bør flytte inn i leiligheter. I Viken er det rikelig med muligheter for å bo spredt og grønt. For å ta vare på denne egenarten gjør vi klokt i å planmessig plassere bygg der de belaster natur og veier minst mulig. Det er åpenbart at de som bor ved knutepunkt eller sentrumsområder i snitt har mindre behov for å kjøre bil, enn de som bor lenger vekk fra butikker, barnehager, arbeidsplasser og gode kollektivforbindelser. Litt høyere og tettere i slike områder kan dermed spare dyrket mark og store naturområder, og støtter opp under et samfunn hvor flere av oss kan gå, sykle og reise kollektivt til flest mulig av våre gjøremål.

Når flere bor tettere er det viktig å planlegge med mye grønt, gode møteplasser, og på måter som støtter opp under folks livskvalitet. Når områder domineres av asfalt og betong blir det sjeldent så trivelig. I tillegg oppstår det utfordringer knyttet til overvann og flom nå som vi stadig oftere opplever ekstremvær. Når vi utvikler knutepunkt og sentrumsområder, med tydelige krav om grønne løsninger, er det for å forme lokalsamfunn slik at det blir bedre og mer bærekraftig, i stedet for å fortsette en mer tilfeldig og spredt utbygging som i lengden er mer ødeleggende for alle. Dette er ikke bare et nasjonalt eller regionalt ansvar, men noe som bør forme hvordan vi planlegger og bygger også lokalt. Bevisst arealplanlegging er antakelig noe av det rimeligste og mest effektive vi kan gjøre for å skape et mer bærekraftig samfunn.