Nesten fire av fem nordmenn sier de har ganske stor eller svært stor tillit til politiet. Er det noe den siste tids hendelser og demonstrasjoner verden over har vist oss - er det at tillit mellom en politistyrke og befolkningen den er satt til å trygge ikke kommer av seg selv.

Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om norsk politi. Meldingen kommer fordi vi er inne i en avgjørende tid for norsk politi, med gjennomføringen av en stor politireform. Samtidig er vi inne i tidenes styrking av norsk politi.

Ingen annen offentlig etat har hatt en så stor vekst i antall ansatte. Siden 2013 har bemanningen økt med 2.800 nye årsverk. Av disse har 1.650 politiutdanning. 1.500 av disse er blitt ansatt i politidistriktene.

Politiets budsjett har siden regjeringen tiltrådte hatt en realvekst på 4,3 milliarder kroner, hvorav 3,3 milliarder kroner er kommet på driftsbudsjettet. Dette gjør at vi skal nå målet med to politifolk per 1.000 innbyggere i 2020.

Når vi bruker så mye tid og ressurser på å styrke og utvikle politiet, må vi vite svaret på to viktige spørsmål:

Er politiet rustet til å håndtere dagens kriminalitetsbildet? Og hva skal til for at politiet skal kunne håndtere morgendagens kriminalitetsbilde?

Tradisjonell vinningskriminalitet har gått ned med 36 prosent siden 2013. Samtidig har antall anmeldelser for seksuell omgang og voldtekt av barn økt med om lag 80 prosent fra 2014.

Slike store, alvorlige saker krever solide fagmiljøer, nye arbeidsmetoder og arbeidsprosesser og en organisasjon der alle ressurser finner hverandre og utnyttes på best mulig måte.

Når både publikum og de kriminelle flytter seg over i det digitale rom, så sier det selv at politiet må være der også. Regjeringen vil få på plass enda flere publikumstjenester på nett. Vi vil ha mer fleksible løsninger for tjenestesteder, som for eksempel mobile kontorer, eller lokaler sammen med andre offentlige virksomheter i distriktene.

Samtidig ønsker regjeringen at den videre styrkingen av politiet skal skje ute i distriktene.

Politiet har gjennomført en omfattende strukturendring de siste årene. Politiet fortjener derfor arbeidsro i organisasjonen. Regjeringen vil opprettholde antall tjenestesteder på samme nivå de neste årene, med mindre det er lokal enighet om noe annet.

Denne politimeldingen viser også at vi er kommet et godt stykke på vei allerede. Det politiet vi ønsker oss, er vi i ferd med å få.

Kvaliteten på arbeidet er blitt bedre. Norsk politi etterforsker i dag i langt større grad enn før saker som for få år siden gjerne gikk under radaren. Riksadvokaten uttalte allerede i 2019 at kvaliteten på straffesaksområdet er blitt høyere. Det har i lengre tid vært en sterk innsats for å avdekke og etterforske flere saker med vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd.

Med denne stortingsmeldingen inviterer regjeringen Stortinget til en debatt om hvordan politiet bør utvikle seg i årene som kommer. Det gjør vi for å sikre at den tilliten vi har til politiet i dag også skal også være der langt inn i fremtiden.

Nordmenn stiller høye krav til norsk politi - og det skal vi fortsette å gjøre.