I et innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad hevder Tuva Moflag, Arbeiderpartiets eldrepolitiske talspersons, at Ap er opptatt av at eldre skal få et godt botilbud. Det er Frp også. Men Moflag og Ap mener tydeligvis at man skal bruke statens og innbyggernes penger på å bygge boliger til friske eldre.

For dem som husker tilbake til 1990-tallet så vet man at dette har vært gjort før. Den gangen kommunene bygget omsorgsboliger uten omsorg. Man gikk vekk fra dette fordi det ikke ble bygget nok sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser. Man fikk ikke et bedre tilbud til de som var syke og pleietrengende, men bolig til de som stort sett kunne greie seg selv. Dette mener jeg er feil prioritering, så lenge mange eldre med behov for pleie ikke får det botilbud de har behov for i sin kommune. Det er galt av kommunene å bygge omsorgsboliger uten bemanning, når det står eldre med behov for pleie på venteliste for å få sykehjemsplass.

For Fremskrittspartiet er det viktig at eldre som trenger det får en trygg plass å bo. Med Fremskrittspartiet i regjering har kommunen aldri før har hatt å gode muligheter til å bygge nye sykehjemsplasser. Staten tar nå opp mot 70 prosent av kostnadene ved bygging. Det betyr at kommunene kan bygge flere og bedre sykehjemsplasser, som vil gi våre eldre et bedre botilbud.

Siden 2014 har vi satt av over 25,5 milliarder kroner til bygging og renovering av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig. Det er tre ganger så mye som Arbeiderpartiet satte av under sine siste fire år i regjering. Ser vi fasiten i Oslo har byrådet, med Arbeiderpartiet i spissen, lagt ned over 400 sykehjemsplasser siden 2015.

Mener Moflag dette bidrar til å skape et godt botilbud for eldre sterkt pleietrengende mennesker? Ap styrer nær halvparten av landets kommuner. De har dermed alle muligheter til å vise resultater lokalt der de sitter med virkemidlene til å satse på eldreomsorgen i praksis.

Ap er i ferd med å bli radikalisert av kommunistpartiet Rødt også i spørsmål om valgfrihet i eldreomsorgen. De har nå en tydeligere ideologisk motstand mot at eldre mennesker skal kunne velge noe annet enn kommunen enn noen gang tidligere. Private eldreomsorgstjenester som Frp mener skal være tilgjengelig for alle, ønsker Ap bare skal være tilgjengelig for dem som har penger. Ap ønsker offentlige monopol, Frp ønsker mangfold og valgfrihet. I Oslo kaster byrådet med Ap i spissen konsekvent ut private som driver sykehjem selv om beboerne er fornøyd med tilbudet.

Hvis man spør den enkelte selv om hva han eller hun ønsker, så vil mange si at de ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Fremskrittspartiet vil legge til rette for dette, blant annet ved å lovfeste at alle kommuner skal ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Regjeringen har satt av midler til dette tilbudet helt siden 2013.

Vi har også lagt frem eldrereformen Leve hele livet, som skal rulles ut i alle kommuner. Den skal sørge for at kommunene tar grep på områdene som svikter for ofte i eldreomsorgen; mat og måltider, aktivitet og fellesskap, sammenheng i tjenestene og helsehjelp. Kommunene vil gjennom reformen få både praktisk og økonomisk bistand til å styrke eldreomsorgen. Frp er opptatt av at våre eldre ikke bare skal overleve, men at de faktisk skal få oppleve å leve hele livet.