Det å ta vare på matjorda vår er svært viktig. Dette har vi i KrF hatt et sterkt engasjement for i mange år. Vi er glade for at Senterpartiet deler KrFs engasjement på dette, men i et innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad 31. mars kommer Kjersti Wøyen Funderud og Tor Petter Ekroll fra Senterpartiet med noen påstander som bør kommenteres.

Funderud og Ekroll skriver at nedbyggingen i 2020 økte og var den høyeste siden 2017. Her har de valgt startpunktet med omhu. De kunne like gjerne ha skrevet at omdisponeringen i 2020 har gått ned med 30 prosent siden 2013, da Sp sist hadde landbruksministeren.

I 2015 la Solberg-regjeringen fram en nasjonal jordvernstrategi. Den har regjeringen også fulgt opp i praksis. Stortinget fastsatte et mål om at vi skulle omdisponere maks 4.000 dekar matjord hvert år. Realiteten er at vi nå i fire år på rad har nådd dette jordvernmålet. Til sammenlikning var omdisponeringa aldri lavere enn 6.000 dekar noen av årene Senterpartiet hadde landbruksministeren.

Les også

Norges matjord forsvinner teig for teig!

Alle de fire siste årene har omdisponeringen vært minst 45 prosent lavere enn snittet under den rødgrønne regjeringen. Det er bra! I Østfold har kommunene de tre siste årene omdisponert under 180 dekar hvert år, mot et gjennomsnitt på over 500 dekar hvert år da Sp satt i regjering sist. Det viser at bevisstheten og oppmerksomheten i kommunene har økt, og at flere forstår viktigheten av å ta vare på matjorda.

Jordvern er ikke noe vi blir ferdig med. Vi kan aldri krysse av på en liste og si at «nå er vi i mål». Det er noe vi må jobbe med hele tida. Det krever en kontinuerlig bevissthet hos politikere på alle nivåer, både lokalt, regionalt og nasjonalt. KrF vil ta enda nye grep for å styrke jordvernet ytterligere i årene framover. Og vi er glade for at samferdselsminister Knut Arild Hareide nettopp har slått fast at ny riksvei 19 i Moss ikke skal gå gjennom det verdifulle jordbrukslandskapet ved Værne Kloster.

Les også

– Vi trenger mer norsk mat på norske fat

Funderud og Ekroll hevder videre at pilene peker nedover for norsk matproduksjon. Det er ikke riktig. Vi har aldri produsert mer mat i Norge enn det vi gjør nå. Det totale jordbruksarealet i drift i Norge er like stort nå som i 2013 da Sp gikk ut av regjering. Og det er gledelig å registrere at nydyrkingen av jord er rekordhøy i Norge, faktisk ble over 28 000 dekar godkjent for nydyrking i 2019.

KrF har en tydelig ambisjon om å øke selvforsyningsgraden av mat. Derfor har landbruks- og matminister Olaug Bollestad i de to siste landbruksoppgjørene prioritert nettopp økt norsk produksjon av korn, frukt og grønt, som er varer vi ikke er selvforsynt med. Men selvforsyningsgraden er ikke i fritt fall, slik Sp gir inntrykk av. Selvforsyningsgraden har vært bemerkelsesverdig stabil gjennom mange år, og ikke lavere enn under den siste rødgrønne perioden.

Norsk landbruk handler i bunn og grunn om forvalteransvaret. Vi skal bruke de fantastiske naturressursene våre på en bærekraftig måte. Jordvern er viktig, men enda viktigere er jordbruk. Et aktivt landbruk er en helt sentral aktør i det grønne skiftet og morgendagens grønne næringsliv. Derfor vil KrF fortsette å ta vare på matjorda og legge til rette for et aktivt og framtidsretta landbruk i Østfold og resten av landet.

Les også

Trygg mat, trygge arbeidsplasser

Les også

– Pandemien har for alvor vist at vi må gjøre noe med handelslekkasjen

Les også

– Landbrukspolitikk er mer enn å heie på landbruk!

Les også

– Arbeidslivet i Norge er i stadig endring, og endringene har skutt fart gjennom pandemien

Les også

Mangfold lønner seg - også i landbruket