Bolig er - ved siden av arbeid, utdanning og helse - det viktigste i folks liv. For Arbeiderpartiet er det en viktig målsetning at alle som ønsker det skal få eie sin egen bolig. Med dagens boligpriser er det mange steder vanskelig for vanlige folk å komme seg inn på boligmarkedet og kjøpe sin egen bolig. Forskjellene mellom folk øker, når stadig færre får kjøpt bolig når voksenlivet starter. Arbeiderpartiet mener at boliger skal være folks hjem, ikke spekulasjonsobjekt!

Mange førstegangskjøpere sliter med å komme inn på boligmarkedet, selv om de har gode inntektsmuligheter i fremtiden. Så lenge boligprisene stiger slik de har gjort de siste årene, vil ungdom som leier bolig og samtidig prøver å spare til egen bolig komme lengre unna målet om å eie egen bolig for hvert eneste år. Startlån til unge er en målrettet og presis måte å bidra til at de som kan betjene et lån, men ikke har egenkapitalen for å få lånet, får en reell mulighet til å eie sin egen bolig. Det balanserer på en rettferdig måte den muligheten mange har til å få hjelp av foreldrene sine.

Boligmarkedet i dag er to delt. I byene vokser prisene, så unge mennesker ikke kommer inn i boligmarkedet, i flere distriktskommuner er boligmarkedet dysfunksjonelt. Når byggekostnadene er større enn salgsprisen er det vanskelig å få til en nødvendig utskiftning og oppgradering av boligmassen. Arbeiderpartiet vil derfor gi Husbanken en større rolle i å løse utfordringer i boligmarkedet i distriktene. Et av grepene er å opprette en tilskuddsordning for boligetablering i distriktene.

Arbeiderpartiet er også opptatte av dem som leier bolig. SSB sine undersøkelser viser at belastningen med boutgifter ofte oppleves som større for de som leier enn de som eier. Det er en også klar sammenheng mellom inntekt og eierforhold. Desto større inntekt, desto flere eier sin egen bolig, og over halvparten av lavinntektshusholdninger leier bolig. Å leie framfor å eie skal ikke være en fattigdomsfelle som forsterker sosiale forskjeller. Arbeiderpartiet vil utvikle modeller for leie til eie, der flere får mulighet til å eie egen bolig på sikt. Husbanken skal være en motor i dette arbeidet.

Arbeiderpartiet vil bygge videre på det som fungerer godt, og samtidig ta i bruk nye virkemidler for å sikre en bedre boligpolitikk. Vi må ta de grepene som kreves, fordi situasjonen i boligmarkedet er i endring. At folk har et godt og trygt sted å bo til en overkommelig pris er noe vi politikere har ansvar for å tilrettelegge for.

Jeg er stolt av politikken Arbeiderpartiet har vedtatt i sitt nye partiprogram. Vi har fokus på hvordan vi skal bygge mer, styrke Husbanken og få ned klimautslippene i byggenæringa. Ikke minst har vi gode forslag for folk skal kunne eie og bo i hele landet!