– Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Lite ny informasjon fra Norges Bank, er den korte oppsummeringen til DNB Markets' seniorøkonom Kyrre Aamdal.

– Norges Bank anser grovt sett de økonomiske utsiktene og risikobildet som i pengepolitisk rapport i juni. Vi forventer dermed fortsatt en renteøkning i september, som signalisert i rentebanen i juni. Dette er også i stor grad priset inn av markedene, sier han.

Oppgangen fortsetter

Sentralbanken viser i sin uttalelse torsdag til pengepolitisk rapport 21. juni. Da var Norges Banks hovedstyres vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter, og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå.

– Den underliggende prisveksten var lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnytting tilsa at lønns- og prisveksten etter hvert ville øke. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp i september i år, skriver banken torsdag.

– Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i juni. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den etter hvert vil øke, heter det.

Høyere prisvekst

I sin vurdering viser sentralbanken blant annet til at den økonomiske utviklingen hos Norges handelspartnere har vært omtrent som lagt til grunn i juni. Imidlertid har handelskonflikter og politiske spenninger bidratt til fall i aksjekurser og valutasvekkelser hos enkelte land.

For norsk økonomien har det kommet lite ny informasjon gjennom sommeren.

– Varekonsumet falt i juni og var noe lavere enn anslått. Boligprisene har som ventet økt litt. Industriproduksjonen økte i andre kvartal. Oljeprisen er lite endret. Arbeidsledigheten har utviklet seg om lag som ventet, skriver Norges Bank.

Prisveksten har steget og vært høyere enn ventet, noe som i hovedsak skyldes høyere strømpriser.

Økning mot 2021

Renteøkning i september har lenge vært det mest sannsynlige scenarioet til sentralbanken.

Pengepolitisk rapport i juni antyder en styringsrente noe over 2 prosent ved utgangen av 2021. Det tilsier en rente på et vanlig boliglån på rundt 4 prosent tre år fram i tid.

Den ventede renteøkningen i løpet av høsten vil være første endring siden styringsrenten ble senket til rekordlave 0,5 prosent i mars 2016. Ikke siden 2011 har Norges Bank satt opp styringsrenten.