Ole H. Thoresen stilte nylig gode spørsmål i avisa angående byutviklinga i Sarpsborg generelt, og spesielt vedrørende Dronningens gate 45. Han spurte om politikerne har gitt opp å ha styring med byutviklinga, med spesiell referanse til blant andre Senterpartiet, der jeg leda prosessen fram til vedtatt program vinteren 2018/19.

I det gjeldende programmet la vi inn et nytt kapittel med følgende ønsker for byutviklinga:

«Vi vil at Sarpsborg kommune skal være et trivelig sted å leve. Det krever at vi balanserer mange ulike hensyn, for eksempel når nye planlagte samfunnsgoder kan medføre tap av eksisterende goder. Senterpartiet er et nærmiljøparti. Vi vil at folk skal kunne velge mellom ulike typer bomiljø, og videreutvikle mangfoldet av disse i Sarpsborg - fra bysentrum til utkantstrøk.

Vi vil:

  • At fortetting skal skje med omtanke, plan og kvalitet.
  • Unngå blokkbebyggelse i etablerte villastrøk.
  • Vektlegge god byggeskikk og gjeninnføre byggeskikkprisen.
  • Ivareta historisk viktige bygninger og bygningsmiljø.
  • Følge Riksantikvarens Bystrategi / Retningslinjer for fortetting.
  • Fremme grønne kvaliteter i alle typer bygningsmiljø. «

Det var et visst fokus rundt dette i valgkampen, og det ga oss nok noen ekstra stemmer.

Men kort tid før valget ble gjeldende sentrumsplan vedtatt. Vi hadde innspill til denne, men de fikk ikke flertall. Planen legger en del føringer for sentrumsutviklinga. I likhet med arealplanen vil det kanskje likevel kunne stilles spørsmål ved hvor bindende den faktisk er. Kanskje fins det argumenter og generelle føringer uavhengig av sentrumsplanen, som for eksempel hensynet til omkringliggende bebyggelse, som kan endre prosjekter i noen grad.

Uansett er det bare 5 av 43 representanter i kommunestyret som er valgt inn på dette programmet, men en bør sjølsagt prøve å følge opp, for eksempel ved å fremme eller støtte alternative forslag, sjøl om de oftest blir nedstemt.

Kanskje kunnskapen i det nåværende planutvalget kan økes gjennom kurs i betydningen av ulike vernegrader, lokal byhistorie, byggeskikk og arkitektur? Dessuten vil det kanskje etter hvert vise seg at hensynet til varierende grunnforhold er det som mest effektivt begrenser ønskene om fortetting og blokkbebyggelse.

I programmet har vi for øvrig andre hensyn, blant annet er vi opptatt av jordvern. Noen vil påstå at et godt jordvern betinger at ethvert prosjekt med merkelappen «fortetting» ønskes velkommen med stormende jubel. Det mener jeg er feil konklusjon. Én grunn er at den generelle utviklinga i mange tiår har stridd med et hovedtrekk i Senterparti-politikken, nemlig kampen for bosetting i utkantene og mot overdreven sentralisering. Ønsket om fortetting i byområdene er i noen grad motposten til redusert folketall i utkantstrøk, i et regnskap som viser en «tap-tap-situasjon», der både byer og bygder blir stussligere.

Om en likevel ser på fortetting som et nødvendig onde, kan det fortsatt diskuteres både hvor og hvordan det skal gjennomføres. Villastrøk kan inneha viktige grønne kvaliteter, og gi rekreasjon, fotosyntese, blomster til pollinerende insekter og biologisk mangfold. De har dessuten historisk sett utgjort ei viktig dyrkingsreserve.

I andre sammenhenger snakkes det om at det er viktig at Sarpsborg kan tilby attraktive eneboliger. Da er det kanskje naturlig å begynne med å ta vare på noe av det beste vi har fra før, som for eksempel i deler av Sentrum, Gaupefaret, Rabben, med flere.

Fortetting bør heller prioriteres nær viktige knutepunkt, og der større sammenhengende områder skal bygges ut eller endres. Utfordringa med Dronningens gate 45 er nok at den ligger nær knutepunkt og handel i sentrum. Jeg kjenner ikke den saken i særlig grad, men inntrykket fra avisa tilsier at utbyggerne har møtt noe motstand fra kommunalt hold. Kanskje andre politikere, som sitter nærmere begivenhetene til daglig, kan svare på om kommunal praksis i noen grad er endra etter mange protester fra innbyggere, og en valgkamp med et visst fokus på dette.

Les også

– Har politikerne gitt opp å ta styringen over utviklingen i denne skadeskutte byen?

Les også

Bit for bit forsvinner byen jeg er så glad i