(Fredriksstad Blad)

Svar til leserbrev 24.juni om måker i byen: Bråkete måker sliter på helsa

Måkene er tilsynelatende i ferd med å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. Her finner de rikelig med mat, og trygge hekkeplasser. En slik overgang kommer ikke uten konflikter. Fra den etablerer seg med reir og frem til ungene er flyvedyktige i juni-juli måned, kan den av mange oppfattes som en stor plage enten på grunn av støy eller ved at den oppfører seg truende.

Naturmangfoldloven § 15 setter forbud mot å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi. Det vil si at det er ulovlig å avlive hekkende måker. Det er heller ikke tillatt å fjerne eller skade reir, egg eller unger. En slik handling regnes som brudd på naturmangfoldloven.

Det finnes flere arter av måker og mange av disse har gått kraftig tilbake. Fiskemåken har inntatt byen som en ny arena, men den har faktisk status som nær truet (NT) på norsk rødliste 2010. De siste 20 årene har det nemlig vært en bestandsnedgang mellom 15 og 30 prosent i Norge. Den relativt store bestanden av fiskemåke en ser i byen og bynære områder i sørlige deler av Norge, kan altså på ingen måte kompensere for bestandsnedgangen vi ser på kysten!

Man kjenner ikke helt eksakt årsakene til endringene i måkebestandene, men det er nærliggende å tro at det er relatert til næringstilgang i sjøen.

Skadefellingsforskriften representerer et unntak fra yngelfredningsprinsippet. Tillatelse til skadefelling kan kun gis etter skriftlig søknad til kommunen og gjelder bare voksne fugler. Terskelen for å gi en slik tillatelse skal være svært høy og det er et ufravikelig krav at skadeforebyggende tiltak i størst mulig grad skal forsøkes før det gis tillatelse til felling. Etter gjeldende forskrift er det kun anledning til felling av måker når disse gjør skade. Skaden skal ha oppstått i inneværende sesong, og i et omfang som er av vesentlig økonomisk betydning for den skadelidte, eller som vil få tilsvarende betydning dersom skaden fortsetter.

Fremfor å avlive måker i hekketiden vil vi oppfordre til forebyggende tiltak. Her kan alle som ønsker en måkefri eiendom bidra. Siden måker gjerne vender tilbake til gamle hekkeplasser flere år på rad, kan det forventes at man blir oppsøkt også neste år. Da kan det være lurt å være tidlig på for å forebygge at måkene etablerer reir. Ferdsel på taket i etableringsperioden (fra måkene kommer til egglegginga starter) er effektivt dersom det blir gjort flere ganger om dagen. Stedet vil da bli vurdert som utrygt og lite egnet som hekkeplass.

Man kan avgrense måkenes tilgang til taket ved å spenne opp synlige liner, eventuelt med plastremser eller reflekser, over takflata. En avstand på en halv meter mellom linene er tilstrekkelig. Høyden over taket bør være min. 30 cm for å forhindre at måkene lander på taket. Du kan ikke dekke taket med fiskegarn eller liknende innretninger som fuglene kan sette seg fast i.

Det er også mulig å kontakte et skadedyrfirma dersom man ikke kan håndtere dette på egenhånd.