Gå til sidens hovedinnhold

Frykter nytt dobbeltspor fra Ski til Svinesund via Sarpsborg sentrum

Artikkelen er over 1 år gammel

«Vi er prinsipielt imot at en plan om trefelts jernbanebru over Sarpsfossen legges ut på høring før behovet for en slik bru er begrunnet. Om brua er bygd ser vi faren for at det senere kan komme dobbeltspor for gods- og utenlandstog i rett linje Ski – Svinesund via Sarpsborg sentrum», påpekes det i dette innlegget.

Jernbanesaken Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I bystyrets møte den 14. november ble det votert over formulering: «Alt videre arbeid med InterCity (IC) i Sarpsborg kommune må avvente en utredning av alternativer og en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk.»

Flertallet i bystyrets gjorde før valget en avtale om å støtte denne formuleringen. Partiene som signerte avtalen var SP, Frp, DRP, SaFoSa, KrF, Rødt, PP og MDG.

Høyre hadde ikke signert avtalen, men stemte for formuleringen. Takk til Høyre for det! SP og MDG gikk dessverre andre veien og stemte mot formuleringen da den ble votert over i bystyret.

I den påfølgende saken skulle bystyret ta stilling til om de ulike IC- traseene skulle legges ut på høring. Vi fastholdt da at «alt videre arbeid med IC må avvente en samlet plan», og støttet ikke å legge noen IC-parsell ut på høring:

Vi er prinsipielt imot at en plan om trefelts jernbanebru over Sarpsfossen legges ut på høring før behovet for en slik bru er begrunnet. Om brua er bygd ser vi faren for at det senere kan komme dobbeltspor for gods- og utenlandstog i rett linje Ski – Svinesund via Sarpsborg sentrum.

Flertallet bestående av AP, SP, SV, H, FrP og DRP vedtok blant annet at: «Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad: Alternativ MIDT-7 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene: Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune om istandsetting av St. Olavs voll som et kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.» Vi ble underveis utfordret av Frp, DRP og H på å være med på flertallets formuleringer. Det var aldri aktuelt.

I forhold til behovet for ny Sarpsbru fremmet vi forslag om at: «Arbeidet med fylkesvei 118 ny Sarpsbru videreføres uavhengig av fremdriften i jernbanesaken. Det må fremlegges forslag til løsninger som ikke ødelegger Tarris og Olavsvollen. Forslag til løsning må også ta muligheten for lokaltog med i en samlet vurdering. Mulighet for lokaltog har betydning for hva som er mest riktig plassering av ny bru og om det da er behov for egne bussfelt på ny veibro.» Dette ble ikke vedtatt.

Flertallet vedtok at: «Sarpsborg kommune krever at det med grunnlag i kommunedelplan for delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad utarbeides en reguleringsplan for fylkesvei 118 ny Sarpsbru. Dette reguleringsarbeidet skal påbegynnes så raskt som mulig, og ha som siktemål at ny Sarpsbru kan realiseres så raskt som mulig. Arbeidet gjennomføres uavhengig av videre arbeid med IC-trasé». Vår innvendig er at det kun skal utredes alternativer for ny Sarpsbru som er tilpasset planene om nytt dobbeltspor/ trefelts jernbanebru på stedet, og at Tarris kan bli revet i prosessen.

Vi er glade for at flertallet vedtok at: «Sarpsborg kommune sender en begrunnet henvendelse til statlige myndigheter om at alternative IC-konsepter utredes slik at beslutningsgrunnlaget kan bli best mulig. Statlige myndigheter anmodes også om å utarbeide en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk, regionaltrafikk og lokaltrafikk slik at det er mulig å vurdere de samlede konsekvensene for Sarpsborg kommune.»

I den siste del av bystyrets vedtak heter det at «eventuelt reguleringsarbeid for IC på strekningen igangsettes ikke før en samlet plan (..) foreligger.» I dette ligger det et berettiget håp om at FrP, DRP og H bidrar til at S – linjen skrinlegges for godt. S – linjen er imidlertid i realiteten allerede død grunnet dårlige grunnforhold, nye kostnadsoverslag og statlige myndigheters signal om at den uansett ikke vil bli finansiert.

Vår vurdering er at flertallets vedtak kan føre til store feilinvesteringer, ulogisk plassering og feildimensjonering av ny vei. Videre at arbeiderboligene på Tarris rives grunnet at man ville ta hensyn til en tre spors jernbanebru som forhåpentlig aldri skal bygges ved Sarpsfossen.

Det første som må utarbeides er en samlet plan som klargjør mål, volumer, reisetider, hastighets-standard m. m. for gods-, utenlands-, region- og lokaltog. Først når dette foreligger kan det legges ut på høring forslag til gode løsninger for både vei og jernbane som imøtekommer de definerte målene.

Faren for et mulig fremtidig dobbeltspor for godstog i rett linje Ski – Svinesund gjennom Sarpsborg sentrum undervurderes. Vår vurdering er at flertallets vedtak i realiteten legger til rette for et slikt utfall.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.