Etter mange år med ufrivillig deltid på nyfødtintensiven i Sykehuset Østfold, fikk endelig spesialsykepleier Agnethe Karlsen full stilling. Det skulle bare mangle. Det har vært en lang og kronglete vei dit.

På våren 2019 anket Agnethe og tre kolleger sykehusets avslag på krav om økt stilling til Tvisteløsningsnemda. I januar 2020 fikk hun nemndas medhold i at hun hadde fortrinnsrett til større stiliing. Dette vedtaket ville ikke sykehuset rette seg etter, og de tok ut sivilt søksmål mot Agnethe og tre andre sykepleiere. For å gjøre en lang historie kort; sykehuset tapte i retten. Fredag før jul fikk hun det hun beskriver som en førjulsglede: 100 prosent fast stilling på nyfødtintensiv.

Hovedregelen

Av lov og avtaleverk følger at det som hovedregel skal ansettes i full stilling. Arbeidsmiljølovens paragraf 14-3 gir deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.

Det er en betingelse at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

Unntaket

For sykepleier i turnus er hovedregelen ikke heltid. Over halvparten arbeider deltid. Slik er det, selv om vi mangler over 6.000 og sykepleiermangelen vil øke i årene fremover. Helseministeren har i flere år gitt sykehusene i oppdrag å redusere andelen deltid. I 2018 arbeidet 37,5 prosent av turnussykepleierne på Sykehuset Østfold heltid.

Da Sykehuset Østfold tok ut søksmål mot sykepleieren som krevde heltid, arbeidet kun 3 av 56 sykepleiere i turnus på nyfødtintensiv heltid. Det bekrefter at for sykepleiere i turnus er heltid et sjeldent unntak.

Full stilling - viktig for fag og forutsigbarhet

Full stilling må være en selvfølge - også for sykepleiere. Det betyr økonomisk trygghet og trygghet med tanke på pensjonsopptjening og rettigheter. Å arbeide ufrivillig deltid betyr at man må være tilgjengelig og ta ekstravakter på kort varsel. Det er uforutsigbart og stressende. Og ikke minst er full stilling viktig for god fagutøvelse og kvalitet.

Mange arbeidsgivere tilbyr full stilling mot at man arbeider på flere avdelinger. Det vegrer mange sykepleier seg for, fordi de opplever at de ikke kan oppfylle krav om faglig god nok sykepleie på flere forskjellige fagfelt, og fordi de ønsker å tilhøre ett fag- og arbeidsmiljø.

Ufrivillig deltid?

Agnethes seier viser at det nytter å ta kampen for å få heltid. Hvis du arbeider ufrivillig deltid oppfordrer vi deg til å

  • Informere arbeidsgiver om at du ønsker utvidet stilling (skriftlig)
  • Sette deg inn i arbeidsstedets retningslinjer om hvordan andelen heltid skal økes
  • Søke på aktuelle utlyste stillinger
  • Hvis avslag på krav om utvidet stilling – ta kontakt med din tillitsvalgt og få hjelp til å anke til Tvisteløsningsnemnda. Ankefristen er fire uker fra du mottok avslag på kravet.

Norge trenger alle sykepleierne vi kan få i fulle stillinger i sykepleietjenesten!