Gjentar nettkonsert-suksess til helgen – nå støtter idretten også kulturlivet

SAMMEN FOR KULTUR: Gleng-leder Pål Antonsen (t.v.), Martin Kristiansen, Morten Oliversen i Sparta, nyhetsredaktør Petter Kalnes i SA og Dickens-innehaver Jørgen Andersen går sammen om å gjenta suksessen sist helg med å overføre nettkonserter fra både Dickens og Glenghuset.

SAMMEN FOR KULTUR: Gleng-leder Pål Antonsen (t.v.), Martin Kristiansen, Morten Oliversen i Sparta, nyhetsredaktør Petter Kalnes i SA og Dickens-innehaver Jørgen Andersen går sammen om å gjenta suksessen sist helg med å overføre nettkonserter fra både Dickens og Glenghuset. Foto:

Lørdag ettermiddag kan du følge en hockeykamp som ikke finnes direkte på sa.no. Etter kampen, blir en rekke kjente og kjære artister å se når konserten Sammen for kultur igjen skal arrangeres til støtte for byens kulturliv.

DEL

Kon­ser­ten, blir ar­ran­gert på Gleng­hu­set og på Di­ckens. Det hele er et stor­stilt sam­ar­beid mel­lom Sarps­borg Arbeiderblad, Gleng­hu­set, Di­ckens, og mu­si­ker Martin Kristiansen. Totalt ble det sam­let inn 165.000 kro­ner un­der kon­ser­ten sist helg. Nå skal suksessen gjentas.

Sender Sparta-kamp

Kon­ser­ten sen­des alt­så på sa.no og avi­sens Face­book-side med sen­de­start fra klok­ken 17.00. Kon­ser­ten er to­delt. Sen­din­gen er åpen for alle. Spar­ta Warriors har også kastet seg på ini­tia­ti­vet, og vil være med på å støt­te kul­tur­li­vet.

Sen­din­gen lør­dag et­ter­mid­dag star­ter med en kamp som ikke fin­nes. Is­hoc­key­klub­ben Spar­ta har de siste uke­ne gjort stor suk­sess med å sen­de vir­tu­el­le kam­per på Face­book. Lør­dag sen­des det alt­så en kamp som ikke fin­nes di­rek­te fra Gleng­hu­set. Det blir solgt vir­tu­el­le bil­let­ter og uli­ke kiosk­va­rer i de inn­lag­te pau­se­ne, hvor pen­ge­ne går til­ba­ke til klub­ben.

Sammen for kultur

I pau­se­ne skal lo­ka­le ar­tis­ter skin­ne på sce­nen fra Gleng­hu­set. Dis­se er An­ni­ken Falch Hil­le­stad, In­ge­borg Wal­ther, Svein­ung Eide Hansen og Oda Lin­nea Oli­ver­sen. Kai Robert Johansen vil også sørge for underholdning. Kom­men­ta­to­rer un­der den vir­tu­el­le kam­pen er SAs ny­hets­re­dak­tør Pet­ter Kal­nes og Rino Løkkeberg. De vil opp­da­te­re se­er­ne un­der­veis med sco­rin­ger, ut­vis­nin­ger og slutt­re­sul­tat.

– Re­spon­sen har vært over all for­vent­ning, for­tel­ler Mor­ten Oli­ver­sen i Spar­ta, som gle­der seg til å vise fram sir­ku­set til byens befolkning. Hund­re­vis av sup­por­te­re har den siste tiden fulgt og kom­men­te­rer hver enes­te kamp i en egen tråd på Face­book.

Lokalt stjernelag

Gleng-sjef Pål Antonsen job­ber fort­satt med å boo­ke inn band og ar­tis­ter til Gleng­hu­set. Kon­sert­start der er klok­ken 19.00.

– Det er kjem­pe­mor­somt å være med, og det er gøy det var så­pass vel­lyk­ket sist, nå gle­der vi oss til en ny run­de, sier Antonsen i en kom­men­tar.

På Di­ckens er al­le­re­de lis­ten gan­ske så lang. Det be­kref­ter in­ne­ha­ver Jør­gen Andersen sam­men med Martin Kristiansen.

– Fan­tas­tisk re­spons, og vi har fått man­ge gode til­ba­ke­mel­din­ger. Nå har fle­re ar­tis­ter lyst til å være med, så jeg vil si det er en bra pak­ke for dem som fak­tisk sit­ter hjem­me i stua. De kan sit­te å kose seg uten å vippse også, sier Jør­gen Andersen.

– VI har fått be­kref­tet Nik­las Skje­lin, Lot­te Karlsen, Ei­ri­kur Hauks­son, Jo­nas Groth, Sti­an Jon­eid, In­ge­borg Wal­ther, Ann­so­fi med JP Paul­sen, fortsetter Andersen.

Lover overraskelse

I til­legg er Martin Kristiansen også klar. Han har dess­uten med seg en stor over­ras­kel­se til nett­kon­ser­ten først­kom­men­de lør­dag.

– Jeg har man­ge trå­der i lufta ak­ku­rat nå, men lo­ver å ha med meg en stor over­ras­kel­se. Det kom­mer til å duk­ke opp en gan­ske så kjent ar­tist i lø­pet av kvel­den, rø­per Kristiansen over­for Sarps­borg Arbeiderblad.

Viktig initiativ

Ny­hets­re­dak­tør Pet­ter Kal­nes i Sarps­borg Arbeiderblad er ikke i tvil om at nett­kon­ser­ten sist helg ble en ge­di­gen suksess.

– Vi har lyst til å være med på det­te igjen et­ter suk­ses­sen sist. Kul­tur­li­vet er hardt ram­met nå, og på den­ne må­ten kan vi være med på å hjelpe de som vanligvis er med på å bi­dra til å gjø­re Sarps­borg til et hyg­ge­lig sted å bo. Vi synes det er vel­dig fint at Spar­ta også har kas­tet seg på ini­tia­ti­vet. Spar­ta er vik­tig for Sarps­borg by, og det blir artig å vise fram en virtuell kamp, som er en ganske snål ting, kom­men­te­rer Kal­nes over­for egen avis. Han hå­per man­ge sar­pin­ger vil bru­ke lør­dags­kvel­den til å føl­ge kon­ser­ten som blir sendt i to de­ler.

Kam­pen og kon­ser­te­ne sen­des fra hen­holds­vis Gleng­hu­set og Di­ckens. Kon­ser­ten på Gleng­hu­set star­ter like et­ter kamp­slutt klok­ken 19.00. And­re run­de bra­ker løs klok­ken 21.00 på Di­ckens. Un­der­veis blir det også litt in­ter­vju­er og di­ver­se inn­slag.

Pen­ge­ne som kom­mer inn i lø­pet av hele kvel­den på Vipps går di­rek­te til det lo­ka­le kul­tur- og id­retts­li­vet i Sarps­borg.

Artikkeltags