Tiltak for stimulering av norsk økonomi i koronakrisen må medvirke til grønn omstilling. Levetiden på dagens bygg må forlenges. Det er samtidig mulig å bidra til å finne løsninger innenfor andre samfunnsområder, som eldrebølgen, ved å tilpasse boliger til nye behov.

Stortinget ba i vedtak nr. 438 regjeringen legge fram en sak om hvordan nye finansieringsformer for boliger til eldre kan bidra til å redusere behovet for sykehjemsplasser og andre former for heldøgns omsorg. Dette ble vedtatt i forbindelse med regjeringserklæringen høsten 2018.

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for god hjelp ved behov. Regjeringen ønsker å skape et mer aldersvennlig Norge, finne nye og innovative løsninger hvor sammenheng og overganger i tjenestene ivaretas. Det vektlegges at boliger må tilpasses eldre og det pekes også på behovet for tilpasninger av eksisterende boliger.

I stortingsmelding «Leve hele livet» heter det blant annet: «Mange eldre eier store og gamle boliger som gjennomgående er dårlig tilpasset beboere med nedsatt funksjonsevne, og kan ha tungvint adkomst og flere etasjer med trapper. For mange eldre kan det være vanskelig å flytte, og mange blir derfor boende i en bolig selv om den er dårlig egnet. Omtrent halvparten i alderen 50 år og over, har en bolig de ikke vurderer som egnet for eldre år. Data fra Levekårsundersøkelsen 2007 viste at 30-40 prosent av seniorene bor i boliger med ytre eller indre hindringer.»

Forlenget levetid på dagens bygg vil redusere ressursbruken og redusere klimagassutslipp. Byggenæringen sysselsetter cirka 360.000 over hele landet, og er med på å løse de store samfunnsoppdragene. Sektoren må stimuleres nå for å opprettholde aktivitet og for å medvirke til det grønne skiftet. Regjeringen viser handlekraft ved å stenge ned Norge, og ved å dele ut krisepakker for å dempe de økonomiske konsekvensene. Nå er det viktig at ringvirkninger også håndteres fremover.

Investeringer i krisepakker må gi avkastning sosialt, miljømessig og økonomisk. Byggenæringen foreslår tiltak som stimulerer etterspørselen også i privat sektor knyttet til rehabilitering, ombygging av boliger og bygg. Dagens virkemiddelapparat må justeres, både Enova og Husbanken må styrkes.

Et aldersvennlig Norge handler om å håndtere utfordringer, men like mye om muligheter knyttet til en aldrende befolkning. Synergier mellom flere sektorer som byggenæringen og kommunalsektor må vektlegges. Eldrebølgen, det grønne skiftet og den økonomiske krisen må kobles gjennom treffsikre virkemidler.

KS samarbeider med regjeringen om oppfølgingen av stortingsmeldingen «Leve hele livet», og jobber særlig med universell utforming og bolig som tema. I oppfølging av Stortingets vedtak om finansieringsformer for boliger til eldre for å møte eldrebølgen, må det grønne skiftet og motkonjunkturtiltak kobles.