Han blir trekkplasteret til nettkonserten på sa.no

TIL DICKENS: Gaute Ormåsen er klar for Dickens og nettkonsert på sa.no

TIL DICKENS: Gaute Ormåsen er klar for Dickens og nettkonsert på sa.no Foto:

Stjernene står i kø for å få spille under nettkonserten på sa.no lørdag kveld.

DEL

Tirs­dag et­ter­mid­dag lo­vet mu­si­ker Martin Kristiansen å kom­me med en stør­re over­ras­kel­se før hel­gens nett­kon­sert på sa.no. Nå er trekk­plas­te­ret klart.

– Jeg må jo hol­de hva jeg lo­ver, jeg had­de et ess i er­met, og gle­der meg enormt til lør­dag, sier Kristiansen, til Sarps­borg Arbeiderblad.

Positiv til initiativet

Det er den nors­ke pop­ar­tis­ten Gau­te Orm­ås­en (36) som er trekk­plas­te­ret når Gleng­hu­set, Di­ckens, Sarps­borg Arbeiderblad og Martin Kristiansen ar­ran­ge­rer nett­kon­sert på sa.no lør­dag kveld.

– Gau­te kom­mer til å spille live di­rek­te fra Di­ckens sam­men med sine fan­tas­tis­ke mu­si­ke­re. Jeg er vel­dig for­nøyd med å ha fått han med på laget. Han er en eks­tremt dyk­tig ar­tist, og han var umid­del­bart po­si­tiv til pro­sjek­tet, fort­set­ter Kristiansen.

Den på­gå­en­de koronakrisen har al­le­re­de kos­tet man­ge sar­pin­ger job­ben. Artist-Norge er også ram­met hardt i lik­het med res­ten av lan­det og ver­den. Nett­kon­ser­ten på sa.no lør­dag kveld er til støt­te for by­ens kul­tur­liv.

Kristiansen lover at lør­da­gens pro­gram vil vise et vidt spek­ter av kva­li­tets-un­der­hold­ning di­rek­te fra både Gleng­hu­set og Di­ckens.

KLARE FOR KONSERT: Ingeborg Walther (t.h.) er klar for nettkonsert på sa.no lørdag kveld. I tillegg har Martin Kristiansen fått med seg Gaute Ormåsen (t.v.) for å spre underholdning og musikkglede fra Dickens lørdag kveld.

KLARE FOR KONSERT: Ingeborg Walther (t.h.) er klar for nettkonsert på sa.no lørdag kveld. I tillegg har Martin Kristiansen fått med seg Gaute Ormåsen (t.v.) for å spre underholdning og musikkglede fra Dickens lørdag kveld. Foto:

Gleng-programmet klart

Kon­ser­ten på Gleng­hu­set star­ter al­le­re­de klok­ken 17.00 hvor det skal sen­des en Spar­ta-kamp som ikke fin­nes. I pau­se­ne skal An­ni­ken Falch Hil­le­stad, In­ge­borg Wal­ther, Svein­ung Eide Hansen og Oda Lin­nea Oli­ver­sen syn­ge. Kai Ro­bert Johansen vil også sør­ge for un­der­hold­ning.

Klok­ken 19.00 skal ar­tis­ter som Ire­ne Lund­blad som skal spille pia­no, Mag­nus Berg med band og YesMen be­stå­en­de av Jon Erik Gret­land, Mi­ka­el Jensen, Thomas Pettersen Skjønås og Ro­ger Amundsen.

Lund­blad er kan­skje mest kjent i Sarps­borg som san­ge­rin­ne, mu­sikk­pe­da­gog og for sitt ar­beid i Do­Re­Mi. Mag­nus Berg er fra Skip­tvet og ban­det spil­ler blues­rock. YesMen skal gi sar­pin­ge­ne klas­sis­ke lå­ter fra 70- og 80-tal­let.

– Det blir en vel­dig va­ri­ert pak­ke, sier en for­nøyd Gleng-sjef Pål Antonsen, til Sarps­borg Arbeiderblad.

TIL GLENGHUSET: Jon Erik Gretland tar med seg bandet YesMen til Glenghuset lørdag kveld.

TIL GLENGHUSET: Jon Erik Gretland tar med seg bandet YesMen til Glenghuset lørdag kveld. Foto:

Stjernelag

Et­ter sen­din­gen fra Gleng, går vi over til Di­ckens klok­ken 21.00, hvor ar­tist­lis­ten er enda leng­re. Sen­din­gen fra Di­ckens er for­ven­tet å vare i rundt tre ti­mer.

Her skal Nik­las Skje­lin, Lot­te Karlsen, Ei­ri­kur Hauks­son, Jo­nas Groth, Sti­an Jon­eid, In­ge­borg Wal­ther, Ann­so­fi med JP Paul­sen, Martin Kristiansen og Gau­te Orm­ås­en un­der­hol­de.

Orm­ås­en er kan­skje best kjent for sin del­ta­kel­se i TV2-pro­gram­met «Idol» i 2003. Han er også kjent for sine tolk­nin­ger av vi­se­san­ge­ren Alf Prøysens lå­ter.

Artikkeltags