De lokale forbudene mot å delta på private sammenkomster i Oslo og Bergen under pandemien var gyldige, har Høyesterett slått fast i to nye dommer.

Dommene det gjelder, er ankesaker fra personer som fikk bøter for å ha brutt mot sammenkomstforbudet.

I Oslo var det en periode forbudt å delta på private sammenkomster med flere enn to personer til stede ut over egen husstand. I mars 2021 deltok en mann på en fest med til sammen tre deltakere utover kvinnen som bodde der. Han ble idømt en bot på 20.000 kroner i lagmannsretten. Han anket til Høyesterett fordi han mente forskriften var ugyldig, noe domstolen ikke er enig i.

To kvinner i Bergen fikk bot for å ha deltatt på en privat sammenkomst med flere enn fem personer. I lagmannsretten ble de to frikjent fordi Bergen kommune hadde vedtatt forskriften på et for snevert medisinskfaglig grunnlag. Det var Høyesterett ikke enig i, og dermed blir frifinnelsen opphevet.

Dommerne mener de to forskriftene ikke krenket grunnlovens paragraf 102 (rett til respekt for sitt familieliv, privatliv, hjem og kommunikasjon). De krenket heller ikke Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8, som går ut på det samme. Dette var til tross for at begge forbudene var vesentlig strengere enn de nasjonale koronaforskriftene.