Sarpsborg kommune ser på muligheter for et større industriprosjekt på Hasle. Prosjektet stille store krav på mange felter. 10-15 mulige steder er satt som vurdering av ny batterifabrikk i Norge. Det er fortsatt ikke noen avgjørelse tatt om dette prosjektet blir noe av; kartlegging, markedsvurdering og hvilken drahjelp staten vil gi er viktige elementer.

Ser vi litt på vårt område på Hasle med fordeler og ulemper, så kan en vel si at fordelene er større enn ulempene med tanke på arbeidsplasser og verdiskapning for området, med mulig utbygging av nye boligområder - med Brunsbykollen som et godt alternativ.

Så har vi ulempene med dette prosjektet, som vil bli lagt mellom boligområder og kan være ødeleggende for bomiljø og trivsel med tanke på natur og friluftsliv og dertil støysoner.

Men så har vi kravene som stilles til dette prosjektet, og der har Hasle allerede et forsprang i henhold til kraft og vann for kjøling med sin beliggenhet, som er en viktig faktor for etablering - samt at stedet skal ha et godt befolkningsgrunnlag med bymessig strøk og tilgang på arbeidskraft, på logistikk og personell med høyere utdanning som tiltenkt en stab på 2.000 arbeidsplasser.

En annen faktor som kan gi Hasle et forsprang er at viktige råvarer som skal inn og ferdigproduserte batterier ut har kort vei til kunder i Europa med tanke på E6.

Så har vi problemet med dagens veistandard, som per nå ikke er tilfredsstillende med tiltenkt tungtransport og inn- og utkjøring fra fabrikkområdet. Alternativet er Varteigveien, Hasle, Varteig kirke og Ise som gir tilgang til både E18 og E6, men da må en se på hvordan Ise kan bli berørt. Kan det tenkes ny avkjørsel til RV 22? Uansett må dagens standard på hele strekningen oppgraderes vesentlig. Og hvem stiller seg bak dette? Blir det utbyggere, kommune, fylke eller Statens vegvesen med statlige midler?

Så kan en også løfte frem et annet alternativ, som en mulighet for ny vei fra RV 22 og direkte til Hasle. Ingenting er umulig for så store prosjekter som det her er snakk om.

Skulle Sarpsborg kommune komme til en avgjørende runde på dette prosjektet, vil de stå overfor store utfordringer. Og ligger det en slik kapasitet til stede i Sarpsborg kommune på et prosjekt kommunen aldri har vært i nærheten av tidligere?