I løpet av de neste tiårene vil vi se en sterk økning i antall eldre. Dette er et uttrykk for at vi har lykkes med velferdspolitikken vår. Det er et gode at folk blir eldre, og kan leve lange og gode liv. Men det betyr også at vi må løse oppgavene i samfunnet på en ny måte når det blir en dobling i antall eldre, samtidig som andelen i yrkesaktiv alder faller.

Eldre flest vil bo lengst mulig hjemme i sin egen bolig, noe som er nødvendig og bra, men det er en hårfin balanse mellom det å bo lengst mulig hjemme og for lenge. Vi må fortsette å bygge både omsorgsboliger og sykehjemsplasser sånn at folk kan være trygge på at de får den hjelpen de trenger når de ikke makter å bo hjemme lenger. Vi vil ikke ha nok plasser øverst i «omsorgstrappa», hvis vi ikke sørger for flere egnede eldreboliger for dem som fortsatt er ganske spreke og klarer seg selv. Derfor må det tas grep.

Jonas Gahr Støre fremmet i januar 2018 forslag om at regjeringen skulle legge fram en sak om «hvordan nye finansieringsformer for boliger til eldre kan bidra til å redusere behovet for sykehjemsplasser og andre former for heldøgns omsorg».

Siden har vi ikke sett noe til det, og det begynner å haste med tiltak som ruster oss for en framtid med langt flere eldre. Koronakrisen og tiltakspakkene som er fremmet i den forbindelse, er en ypperlig anledning til å bruke krisen til å løse en stor og viktig samfunnsoppgave.

Arbeiderpartiet har foreslått en tiltakspakke for byggenæringa. Utbedring og tilpasning av eldres eksisterende boliger, bygging av eldretun og andre lettstelte boliger for eldre, er en vinn-vinn situasjon i sysselsettingskrisa vi står oppe i. Det bidrar til å skape aktivitet og arbeid her og nå, samtidig som det gjør oss bedre i stand til å løse store omsorgsoppgaver i framtida. En slik satsing er dessuten helt i tråd med innspill fra byggenæringa sjøl. De vil bidra med byggerier som løser de store samfunnsutfordringene.

  • For å lykkes med boligpolitikk for eldre i dette avgjørende tiåret, vil Arbeiderpartiet:
  • Få fortgang i arbeidet med nye finansieringsformer for eldreboliger
  • Sikre at statlige tilskudd kan brukes til bygging av eldretun og trygghetsboliger, ikke bare sykehjemsplasser
  • Sørge for at Husbanken kan være med å finansiere fellesarealer, som for eksempel stor stue med kjøkken, i nye boligprosjekter rettet mot eldre.