I SA 10. november utfordrer Eva Heger, utviklingssjef i Barnehagenett, Rødt på å komme ut av det hun kaller en ideologisk tåke. Heger påstår også at «alle barnehager skulle tvinges til kommunal ensretting, som er Espen Øksne og partiet Rødts våte drøm». Hun spør samtidig: «Hvor mye er ideologene på ytre venstre villige til å ofre av kvalitet og mangfold for å avskilte barnehager med «feil» eierskap?»

For å svare på det først: Rødt har ikke sagt eller har ikke ønske om å ofre verken kvalitet eller mangfold. Vi mener det er viktig å skille på begrepene «kommersielle private barnehager», «ideelle private barnehager» og «kommunale barnehager». Rødt mener det skal være en god blanding av kommunale og ideelle private barnehager, som skal yte et mangfold av ulike tilbud, slik at familier har mulighet til å velge en type barnehage de mener passer bra for sitt eller sine barn. Det Rødt derimot ikke ønsker er at kommersielle selskap eller privatpersoner skal drive barnehager, der det hentes ut profitt fra driften. Dette er det vi mener med at alle midler som bevilges fra «felleskassa» til barnehager skal gå til nettopp det - gode barnehager.

Gode barnehager sikres gjennom bedre bemanning, - flere voksne, mindre grupper på avdelingene og bedre lønns- og pensjonsvilkår til de som faktisk jobber i barnehagene. Det at stadig flere små private ideelle barnehager blir kjøpt opp av større barnehagekonsern er faktisk med på å bidra til at mangfoldet blir svakere. Rødts politikk vil derfor på sikt sikre mangfoldet av forskjellige typer barnehager. Stikk i strid med det Heger påstår i sitt innlegg.

Les også

– På tide å komme ut av den ideologiske tåka!

Om intensjonene til eiere - merk eiere, det er eierne vi snakker om nå, ikke de som arbeider i de ulike barnehagene - hadde vært så gullende reine som Heger forsøker å gi inntrykk av så ville vel det minste problemet vært å legge om fra kommersiell til ideell drift? Vår oppfordring er å gjøre det, og bruke overskudd som tas ut på barna og de ansatte isteden.

Barnehager er en velferdsordning de fleste barnefamilier er avhengig av, samtidig som alle skattebetaleres penger blir brukt til blant annet drift av barnehager. Statstilskuddet skal gå til barnehagedrift, og vi mener derfor at disse pengene skal gå tilbake til barna, i stedet for å havne på konto i skatteparadis hos aksjeeiere som kanskje aldri har satt sin fot i en barnehage. Et australsk pensjonsfond er nå en stor eier innafor barnehagedrift i Norge! Sånn skal vi ikke ha det - og sånn vil vi ikke ha det.

Les også

– Hvorfor skal noen tjene seg rike på våre barn?

De ansatte i kommunale barnehager har i gjennomsnitt bedre lønns- og pensjonsvilkår enn de som arbeider i private barnehager. Hvorfor i alle verdens dager skal det være sånn? Deler av profitten kommersielle barnehageeiere henter ut kommer nettopp fra tilskudd til lønn- og pensjonskostnader de får basert på kostnadene kommunen har til sine egne barnehager. Vi mener det er feil at en kommersiell barnehage kan legge seg på et lavere lønns- og pensjonsnivå, og dermed ta ut noe av summene som profitt. Dette mener vi er veldig urettferdig for de ansatte.

Det er interessant at Heger i sitt innlegg velger å skyve de ansatte foran seg med uttalelser a la «men med dine og dine partifeller på venstre sides snevre kunnskap om private barnehager, så gjør det ikke hverdagen lettere når de ansatte må begynne å forsvare at de jobber i en såkalt kommersiell barnehage». Det er vel ingen som forlanger at en barnehageansatt skal måtte forsvare hvordan eieren velger å drive barnehagen. Hvorvidt vi har snever kunnskap eller ikke kan helt sikkert diskuteres. I vårt lokallag her i Sarpsborg så har vi aktive medlemmer med mange års erfaring i barnehager, både som ansatte og ledere.

Les også

Stopp raseringen av kvaliteten, livsgrunnlaget og mangfoldet i norske barnehager!

Det er jo også interessant, synes vi, at bydel Bjerke i Oslo krever tilbakebetalt 800.000 kroner av Økernly barnehage grunnet for dårlig bemanning. En som er sterkt inne på eiersiden av Økernly barnehage er Eirik Huseby. Han er også styreleder i både PBL og Barnehagenett! Før bemanningsnormen kom i 2018 lå Barnehagenett på 7,2-7,3 barn per ansatt, på samme tidspunkt lå kommunen 6,2-6,3 barn per ansatt. Da er det kanskje ikke så rart at den kommunale plassen blir litt dyrere for fellesskapet når det er flere ansatte på jobb?

Vi har ikke hevdet at kvaliteten på de private kommersielle barnehagene nødvendigvis er dårligere enn de kommunale, vi er derimot uenig i fremstillingen Heger har i sitt innlegg som forsøker å gi inntrykk av at de kommunale barnehagene er et dårligere og dyrere alternativ. Det bør også i denne sammenheng nevnes at kommunen dekker blant annet utgifter til spesialpedagogiske tiltak i private barnehager. Undersøkelsen høyresiden ofte refererer til som sier at foreldre i private barnehager er noe mer fornøyd enn de som har barn i kommunale barnehager er i og for seg riktig, men forskjellen ligger i at de er noe mer fornøyd med lokalene i de private barnehagene, og noe mer fornøyd med mat-tilbudet barna får. De kommunale barnehagene er i gjennomsnitt en god del eldre enn de private, så det skulle bare mangle at lokalene i private barnehager scorer marginalt bedre. De private barnehagene har også lov til å ta litt mer betalt i matpenger enn de kommunale, derfor er det heller ikke unaturlig maten oppleves litt bedre.

Vi tror vi alle uansett er enige om at det viktigste er å ha gode barnehager, der barna får god oppfølging med nok voksne til stede og de ansatte får anstendig lønn og pensjon. Vi mener de ansatte i barnehagene absolutt er en gruppe som burde få bedre betalt enn de gjør i dag, uavhengig av om de arbeider i en kommersiell, ideell eller kommunal barnehage.

Når Heger lister opp hvor mye som tas ut i utbytte fra private barnehager så viser hun et reelt problem. Det er vanskelig å ha oversikten over hvor mange penger som egentlig tas ut som profitt fra private barnehager. Vi har ingen grunn til å mistenke at firmaet Heger jobber i, ikke driver på en etisk god måte. Vi så derimot et annet grelt eksempel i SA de siste ukene, der en barnehage risikerer å måtte tilbakebetale mellom 16 og 30 millioner kroner de har brukt utafor det regelverket godtar. Slike tilstander ville vi ikke hatt dersom det kun var kommunale og ideelle private barnehager i kommunen. Innkjøp av sydenleilighet, BMW, juks med fakturering mellom barnehagen og et holdingselskap som samme person eier, og en vanvittig mye lavere personalkost enn det statstilskudd, foreldrebetaling og kommunal støtte tilsier, er bare noen av forholdene som kommer frem i rapporten. Dette er et direkte resultat av frislippet av kommersielle barnehager som Heger i sitt innlegg roser som en kjempesuksess.

Det kan være utfordrende å tallfeste profitt i kommersielle barnehager, da de ofte består av mange selskaper og profitten tas gjerne ikke ut av barnehageselskapet, men gjerne av et eiendomsselskap. Det at Norlandia solgte 170 barnehageeiendommer til et australsk pensjonsfond for svimlende 6 milliarder kroner, forteller jo at barnehageeiendom er god butikk. Det kan jo nevnes at Læringsverkstedet, som er representert her i Sarpsborg, solgte barnehageeiendom til svenske SSB for 4,2 milliarder kroner. I enkelte barnehager er eierlønningene skyhøye, som i for eksempel Migras-barnehagene her i Sarpsborg, hvor eier Margaret Hestø tar ut millionlønn. I Gråtass-barnehagene i Fredrikstad valgte de å gi styrehonorar i størrelsesorden av det som er i Equinor, styrehonorar er jo også en fin måte å kamuflere profitt!

Vår oppfordring til Eva Heger og andre ledere i kommersielle barnehager er: Fortsett å gjøre en god jobb med barna, fortsett å arbeide for å levere gode barnehagetjenester og fortsett å arbeide for deres ansatte skal ha det fint på jobb. Bruk all kompetansen og energien på det, ikke forsvar kommersielt utbytte fra oppvekstsektoren. Om ikke hovedmotivasjonen til deres eiere er å tjene penger så oppfordre dem til å legge om til ideell drift slik at alle de kommunale midlene som brukes på barnehageplasser går til barna og til de som arbeider i den enkelte barnehage.