Eldre som kan og vil jobbe lenger enn de fleste, bør få mulighet til det. Verdien av arbeidskraften vår forsvinner ikke på 70-årsdagen. Det må regelverket ta hensyn til.

De som jobber på de statlige arbeidsplassene rundt om i landet, bør kunne stå lenger i jobb enn det de har mulighet til i dag. Eldreombudet støtter å øke den allmenne aldersgrensa i staten fra 70 til 72 år, slik Arbeids- og sosialdepartementet foreslår.

Vi vil advare mot å fjerne såkalte seniorgoder som fleksibel arbeidstid og ekstra feriedager. Slike goder kan nettopp bidra til at flere ønsker og klarer å arbeide lenger.

Dersom man trives og er engasjert i jobben, bør ikke det å fylle 70 hindre at man kan arbeide noen år til. Slutter man unødvendig tidlig, vil arbeidsplassen ofte miste viktig kompetanse. Arbeidsplassen er også en viktig sosial arena. Overgangen fra å bidra i yrkeslivet til å bli pensjonist kan bli vond hvis man må slutte før man ønsker det.

Det er slett ikke alle som kan eller vil jobbe ekstra lenge. Noen hindres av helsa. Andre kan ønske å bruke tiden sin på andre ting enn lønnet arbeid. Det frivillige arbeidet pensjonistene gjør, er også svært verdifullt for samfunnet.

Vil det å øke aldersgrensa bidra til flere konflikter på arbeidsplassene? Departementet ser ut til å frykte det. Eldreombudet deler ikke denne bekymringa. Arbeidskonflikter kan like gjerne komme av svak ledelse. Det trengs aldersvennlig ledelse. Med det mener vi ledelse som har forståelse for de behovene arbeidstakerne har i ulike faser av yrkeslivet.

Det blir stadig færre yrkesaktive i forhold til tallet på pensjonister. Derfor er det nødvendig at flere står lenger i arbeid og er med på å putte penger i den store velferdskassa. I dag går statsansatte i gjennomsnitt av med pensjon når de er 64,6 år. Det er mye å hente på å øke snittet til minst 67 år.

Og de som ønsker å arbeide etter fylte 70 år, må altså få lov til det. Det vil være til det beste for dem det gjelder og for samfunnet. Ei økt aldersgrense vil dessuten henge godt sammen med pensjonssystemet, der det skal lønne seg å jobbe lenger.