Hvorfor bruke verdifull spalteplass på felles plan for areal og mobilitet for Oslo og Viken? Jo, fordi god fremkommelighet og god flyt handler om å fjerne hindringer og svært få bedrifter har et bevisst forhold til fylkesgrensen mellom Oslo og Viken. Da kan ikke fylkeskommunale planer stoppe ved fylkesgrensen heller.

Folk må på jobb og varene til markedet på en så effektiv, sikker og miljøvennlig måte som mulig, da er fylkesgrenser irrelevant.

Etter regionreformen har vi fått to store regioner i hovedstadsområdet, Oslo og Viken. Begge har nok med å løse sine egne oppgaver. Men ingenting eksisterer i et vakuum, så det bør heller ikke fylkeskommunal planlegging gjøre.

Både Oslo og Viken har varslet at de vil starte arbeidet med hver sin plan for areal og transport. Hvorfor ikke lage én felles plan? Hvis Oslo og Viken lager hver sin plan, kan vi i ytterste konsekvens ende opp med to ulike sett prioriteringer. Da får vi ikke utnyttet potensialet i regionen godt nok. Skal vi sikre oss at planene trekker i samme retning og løser de samme utfordringene, så må vi ha en felles plan.

Før vi fikk Viken, hadde Oslo og Akershus en felles regional plan for areal og transport. Planen så Oslo og Akershus som ett felles bo- og arbeidsmarkedet i. Dokumentet staket ut kursen for hvordan planlegge areal og transport i regionen til det beste for godstrafikk og folk som reiser på tvers i hovedstadsområdet. Hvis vi denne gangen får to separate planer, frykter jeg at vi mister en gylden mulighet til å se hovedstadsområdet som en helhet, og til å peke ut løsninger som styrker mobilitet og fremkommelighet for de reisende. Det vil i så fall være et tap.

Vi trenger en felles plan som sørger for effektive transportmuligheter for bedriftene på tvers av fylkesgrensene. Oslo er omringet av Viken. Oslo og store deler av Viken er et felles bo- og arbeidsmarked. Transportnettet i Viken og Oslo er svært tett sammenvevd. Mye trafikk som starter i Viken har Oslo som mål, og omvendt. Da må vi planlegge sammen. Ser vi arealbruk i sammenheng, så kan vi få til en god knutepunktutvikling i omlandet rundt Oslo, noe som igjen vil avlaste Oslo. Vi vet at befolkningen i Oslo og Viken vil øke i årene fremover. Da er det en fordel å koordinere hvor denne veksten skal skje, helst i nærheten av kollektivknutepunkter.

Når jeg er opptatt av en felles plan for Oslo og Viken, så betyr ikke det at jeg mener at vi trenger samme løsninger overalt i Oslo og Viken. Det er forskjeller mellom de ulike delene av Viken og Oslo-området. Det skal vi selvfølgelig ta høyde for. Men jeg kan også nevne mange bedrifter som holder til langt fra Oslo, i ytre del av Viken, som er opptatt å se løsninger på tvers av fylkesgrensene.

Jeg håper jeg får Oslo- og Viken-politikerne med meg på dette. Hvis noen av dere vil diskutere dette nærmere, så kan vi møtes for en kaffekopp ved fylkesgrensen. Da vil vi se hvor mange som stopper opp der og tenker over at den finnes, der de reiser på vei til eller fra jobb, eller på vei til å levere eller hente varer.

Mitt stalltips er at det ikke er så mange.

Les også

– Regjeringen må se på de norske avgiftene

Les også

Sammen for fremtidens næringsliv

Les også

Mange bedrifter trenger fortsatt økonomisk støtte

Les også

La oss knytte Viken sammen

Les også

Utvid permitteringsperioden til 52 uker!