Flere Ap-politikere har den siste uken vært ute og påstått at regjeringen har parkert jernbaneutbyggingen gjennom Østfold. Vi er usikre på hvor de tar dette fra. Ifølge Trine Skei Grandes landsmøtetale, ligger det i statsbudsjettet for 2021 inne 32,1 milliarder kroner til jernbane. En økning fra 26,8 milliarder i år - og den høyeste bevilgningen gjennom tidene! I tillegg har ikke regjeringen lagt frem sitt forslag til Nasjonal transportplan for kommende periode. Den kommer til våren. Så Ap-politikernes dødsdom over Østfoldbanen må være hentet fra et annet sted.

Den store utfordringen vi må bidra til å løse er at estimatet for utbyggingen sør for Moss er økt fra cirka 12 til cirka 50 milliarder kroner når man nå kjenner grunnforhold og andre utfordringer bedre. En kostnadsøkning på mer enn fire ganger krever selvfølgelig en ekstra gjennomgang av prosjektene.

Det skriver også leder av Østfold Ap, Stein Erik Lauvås, i Dagsavisen: «Kostnadene ved utbygging har dessverre økt betydelig. Det anerkjenner Østfold Ap som en reell utfordring. Derfor er vi enige i at det må letes etter kostnadsreduserende tiltak. Det kan for eksempel være justeringer av traseen innenfor konseptet bane gjennom byene og eventuelt reduksjon av krav til hastighet.»

Det er akkurat dette samferdselsministeren har sagt ved flere anledninger. Samtidig vil vi spørre Ap i Østfold hva de tenker om at en enstemmig programkomité i deres parti har lagt frem et forslag om å gå videre med planene om Nord-Norgebanen? Denne strekningen ble sist utredet i 2019 av Jernbanedirektoratet. Her konkluderes det med at jernbane mellom Fauske og Tromsø kan koste rundt 113 milliarder kroner. En slik bane vil ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom, ifølge Jernbanedirektoratet. Direktoratets beregninger viser at samfunnet vil tape mellom 46 og 109 milliarder kroner om banen blir bygd. Og dette er lenge før man har startet med prosjekteringen. Hvor i køen havner jernbanen i Østfold når Ap eventuelt skal investere 113 (++) milliarder i Nord-Norge?

Det store hjertesukket er at vi ikke kan fortsette med planlegging av traseer og løsninger som ikke blir realisert eller hvor kostnadsestimatene sprekker med mangegangen som nå! Planarbeidet må reformeres og vi kan ikke bruke millioner på planlegging av traseer som ikke blir gjennomført.

Vi tenker at det viktigste nå er å spørre hvilket mål som er viktige for utbygging av jernbanen gjennom regionen vår? Hva er det viktigste for innbyggerne og pendlerne? Frem til nå er det middelet (to spor) som har fått all oppmerksomheten. Spørsmålet bør være hvilke utfordringer vi må løse.

Vi vet at den planlagte utbyggingen skaper store utfordringer i Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Både trasévalg og areal til dobbeltspor og nye stasjonsområder gir store utfordringer. Ved å se på planene en gang til, kan vi kanskje redusere disse belastningene for mange innbyggere og næringsdrivende.

Les også

– Vi kan ikke akseptere at utbyggingen av dobbeltspor gjennom Østfold skrotes på nytt

For Høyre er det viktigste å øke hyppigheten og antall avganger, korte ned reisetiden og øke regulariteten for toget gjennom hele Østfold, fra Halden og nordover. Det er viktig at toget går innom byene. Og det er viktig å legge til rette for å få mer gods over fra vei til bane. Sist men ikke minst, er det også viktig at de berørte byene raskt får avklart trasévalg for å kunne frigjøre store båndlagte arealer til byutvikling. Dersom vi klarer å levere dette bør det være mindre viktig hvilke løsninger som justeres for å bidra til å redusere beløpet skattebetalerne skal bidra med til utbyggingen.

Les også

– Nå har togpipa i Østfold Høyre fått en litt lavere lyd

Les også

– Transporten i Østfold må gå på skinner

Les også

Kjære bystyre: Vedta bygging av ny Sarpsbru!

Les også

– Avvis EUs jernbanepakke 4

Les også

Samlet står vi sterkere - fellesløsning er best